ໂຄງການໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາ HBH

ກ່ຽວກັບໂຄງການ

ໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ 12 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ຢູ່ເມືອງອາດສະພອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເປັນໜື່ງໃນຫຼາຍໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສະມາຄົມ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ ເຊີ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະຊຸມຊົນເອງ.