Posted on

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ສັນຊາດລາວ)

ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານໂຄສະນາສົ່ງເສີມການຂາຍ
ໄລຍະສັນຍາ: 12 ເດືອນ (ສາມາດຂະຫຍາຍຕໍ່ອອກໄປໄດ້)
ບ່ອນປະຈຳການ: ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຊວາງ
ວັນທີປິດຮັບ: 06 ມິຖຸນາ 2021

 

ສະມາຄົມເພື່ອການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ແມ່ນສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPA) ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນກັບກະຊວງພາຍໃນ. ສະມາຄົມ ສພປ ມີຄວາມປາຖະນາປະກອບສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມບັນດາເຜົ່າມີຄວາມຜາສຸກ ບົນພື້ນຖານຄວາມເຄົາລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີໂອກາດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຍືນຍົງ. ສະມາຄົມພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານໂຄສະນາສົ່ງເສີມການຂາຍ 1 ຕໍາແໜ່ງ ເພື່ອມາຮ່ວມໃນທີມ.
ຂໍ້ມູນໃນການສະໝັກ:

ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມເປັນພິການ, ຊົນເຜົ່າ, ແມ່ຍິງ ແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະໝັກ. ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແມ່ນສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ຜ່ານທາງອອນລາຍຕາມລິ້ງ https://ee.kobotoolbox.org/x/31Dcqt1J

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບການສະໝັກໄດ້ທີ່ອີເມວ phouvimala.armi@gmail.com ແລະ info@armi.la ຫຼື ເບີໂທ +85620 93567875. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກເຮົາ, ເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.armi.la

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *