ICS

 ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ພື້ນທີ່ຈັດໂຄງການ  

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີໂຄງການນີ້ 

    ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າໃນ ສປປ ລາວ, ທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະຊົນນະບົດສວ່ນຫຼາຍແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ນຳ ໃຊ້ຝືນ ແລະຖ່ານເປັນເຊື້ອເພີງໃນການແຕ່ງກິນ ແລະໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ. ບົດລາຍງານການພັດທະນາຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບ ພະລັງງານ ທົດແທນໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2011 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຊື້ອເພີງທີ່ໃຊ້ໃນການແຕ່ງກິນແມ່ນກວມເອົາ 70% ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ພະລັງງານ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດໂດຍລວມ. ສິ່ງເລົ່ານີ້​ແມ່ນເປັນສາເຫດທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້​ປ່າ​ໄມ້​ທີ່​ເປັນ​ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນ ທ້ອງຖິ່ນຫລຸດລົງ ແລະສົ້ງຜົນໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາສຳລັບການອອກໄປຫາເຊື້ອເພີງຫລາຍຂື້ນ, ທັງລາຄາ ເຊື້ອເພີງສຳຫລັບການ ແຕ່ງກິນກໍ່ແພງຂື້ນ ແລະຍັງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າໃນ ສປປ ລາວ, ທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະຊົນນະບົດສວ່ນຫຼາຍແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ນຳ ໃຊ້ຝືນ ແລະຖ່ານເປັນເຊື້ອເພີງໃນການແຕ່ງກິນ ແລະໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ. ບົດລາຍງານການພັດທະນາຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບ ພະລັງງານ ທົດແທນໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2011 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຊື້ອເພີງທີ່ໃຊ້ໃນການແຕ່ງກິນແມ່ນກວມເອົາ 70% ​ຂອງ​ການ​ໃຊ້​ພະລັງງານ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດໂດຍລວມ. ສິ່ງເລົ່ານີ້​ແມ່ນເປັນສາເຫດທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້​ປ່າ​ໄມ້​ທີ່​ເປັນ​ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນ ທ້ອງຖິ່ນຫລຸດລົງ ແລະສົ້ງຜົນໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາສຳລັບການອອກໄປຫາເຊື້ອເພີງຫລາຍຂື້ນ, ທັງລາຄາ ເຊື້ອເພີງສຳຫລັບການ ແຕ່ງກິນກໍ່ແພງຂື້ນ ແລະຍັງ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ຈຸດປະສົງໂດຍລວມ:
ແມ່ນເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາແບບຕ່ອງໂສ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ (ICS) ແບບຍືນຍົງ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຊື້ອເພີງທີ່ສະອາດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເຊິ່ງຈະນຳໄປເຖິງການນໍາໃຊ້ຟືນ ແລະ ຖ່ານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນປະກົດການອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.
ຈຸດປະສົງສະເພາະແມ່ນ:
1.   ໃນທ້າຍປີ 2016, ການຜະລິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ (ICS) ແບບຍືນຍົງ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຊື້ອເພີງທີ່ສະອາດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຈະຖືກກໍ່ຕັ້ງຂື້ນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ, (ICS) ຈະເຂົ້າໄປກວມເອົາ 50% ຂອງສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫລາດຂອງເຕົາຫຸງຕົ້ມໃນທ້ອງຕະຫລາດ.
2.  ກຸ່ມລູກຄ້າທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນຫ້າແຂວງ ຈະມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຕົາປະຢັດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫາຊື້ເຕົາປະຢັດໄດ້ໃນລາຄາທີ່ບໍ່ແພງ ແລະ ຄຸນນະພາບດີ ເພື່ອເປັນທາງ ເລືອກໃໝ່ເມື່ອປຽບທຽບ ໃສ່ເຕົາຫຸງຕົ້ມແບບເກົ່າ.

ໄລຍະເວລາໂຄງການ:

 2013 –  2021
88%

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

1.     ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ: 15 ຜູ້ຜະລິດເຕົາປະຢັດ
2. ຜູ້ຂາຍ/ຮ້ານຂາຍຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ: 150 ຜູ້ຂາຍ/ຮ້ານຂາຍ ເຕົາປະຢັດ
3. ສາຫະພັນແມ່ຍິງ ກໍ່ຄືເຄືອຄ່າຍຜູ້ຊົມໃຊ້ຈະເປັນຜູ້ໂຄສະນາສົ່ງເສີມສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຕົາໃນຂັ້ນບ້ານ.ໜ່ວຍງານທົດສອບປະສິດທິພາບເຕົາ ແມ່ນຈາກພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ (DST)

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ລູກຄ້າ/ຜູ້ຊົມໃຊ້: 100,000 ຄົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງທີໄດ້ຊື້ ແລະ ນຳໃຊ້ ເຕົາປະຢັດສາມາດປະຢັດເວລາ ແລະ ປະຢັດເງິນ, ແລະ ຍັງຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນການ ປ່ອຍຄວັນຜິດພາຍໃນຄົວເຮືອນ, ເຊິ່ງສັງລວມລາຍຮັບຂັ້ນຕໍ່າໄດ້້ເຖິງ 600,000 ກີບ/ຄົນ

ກິດຈະກຳ

ຂະຫຍາຍກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ  ICS ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ:
1. ສະເໜີວິທີການຜະລິດແບບໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດເຕົາປະຢັດ.
2. ຈັດເຝິກອົບຮົມດ້ານການຕະຫລາດ ແລະທັກສະດ້ານການຂາຍໃຫ້ແກ່ເຄືອຄ່າຍ ຜູ້ຂາຍ/ຮ້ານຂາຍເຕົາປະຢັດ.
3. ຈັດການລົງໂຄສະນາ ສົ່ງເສີມການຂາຍໃນຂັ້ນບ້ານ ແລະການລົງໂຄສະນາ ຕາມສື່ຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໃນຈຸດດີຂອງການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ.
4. ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ຕ່າງໆ
ການຮ່ວມມືກັບພາກລັດ ໃນການກຳນົດນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບ ແລະມາດຕະຖານຂອງເຕົາປະຢັດຂື້ນ.

ການສົມທຽບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ

ກິດຈະກຳທີ່ສຳເລັດແລ້ວ

–   ໄດ້ສະໜັບສະໜູນເຕັກນິກການຜະລິດເປັນປະຈຳໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດທັງ 24 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ໃນນັ້ນເຮົາຍັງໄດ້ຊ່ວຍດ້ານອຸບປະກອນພື້ນຖານ ແລະ ຈຳເປັນໃນການຜະລິດເຊັ່ນ: ຊຸດປັ້ນເຕົາ, ຈັກໂມ້ດິນ, ຊ່ວຍສ້າງຫ້ອງເຜົາເຕົາແບບນຳໃຊ້ໄມ້ຟືນເປັນເຊື້ອເພິງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດໃໝ່ທີແຂວງຊຽງຂວາງ 4 ແຫ່ງ, ຫຼວງພະບາງ 2 ແຫ່ງ ແລະ ຈຳປາສັກ 1 ແຫ່ງ. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຜະລິດຄຸໄປພ້ອມກັນ ເຊິງເຮົາໄດ້ສະໜັບສະໜູນຜູ້ຜະລິດຄຸໃໝ່ ທັງໝົດ 2 ທ່ານ.
–   ສຳເລັດກິດຈະກຳການໂຄສະນາ ປະສາສຳພັນ ແລະ ຈຳໜ່າຍເຕົາປະຢັດໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ໂດຍຮ່ວມກັບລສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ ພໍ່ຄ້າຄົນກາງທີພວກເຮົາໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນທຸກໆເດືອນ.
–    ການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງເຕົາປະຢັດຂອງທຸກຜູ້ຜະລິດໃນທຸກໆເດືອນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາເຕົາປະຢັດເຂົ້າຫ້ອງທົດສອບໃນທຸກໆເດືອນ.
–    ການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງເຕົາປະຢັດຂອງທຸກຜູ້ຜະລິດໃນທຸກໆເດືອນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາເຕົາປະຢັດເຂົ້າຫ້ອງທົດສອບໃນທຸກໆເດືອນ.
ການເກັບຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ເຊື້ອເພີງໂຕຈິງໃນຄົວເຮືອນທີພວກເຮົາໄດ້ລົງເກັບທັງໝົົດ 10 ບ້ານໃນ 3 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ ທັງນີ້ກໍເພື່ອມາປ້ຽບທ້ຽມກັບການນຳໃຊ້ເຊຶ້ອເພິງກັບເຕົາທົ່ວໄປ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບ, ຄວາມທົນທານ ແລະ ປະຢັດ ຂອງເຕົາປະຢັດພວກເຮົາ.
–    ການທົດສອບປະສິດທິພາບຂອງເຕົາປະຢັດຂອງທຸກຜູ້ຜະລິດໃນທຸກໆເດືອນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາເຕົາປະຢັດເຂົ້າຫ້ອງທົດສອບໃນທຸກໆເດືອນ.

ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ

  ທ້າວ ຫຼວງ ບຸນສະກ້ານ ເປັນຜູ້ຜະລິດເຕົາປະຢັດ ເລີມແຕ່ປີ 2014

 ທ້າວຫຼວງ ບຸນສະກ້ານ ຢູ່ບ້ານພີນໃຕ້, ເມືອງອຸທຸມພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີສາມາຊິກໃນຄອບຄົວທັງໝົດ 3 ຄົນ ທີ່ເປັນແຮງງານຫຼັກພຽງແຕ່ 2 ຄົນ ກໍ່ຄືຜົວເມຍເຂົາເຈົ້າເອງ, ລາວມີເນື້ອທີ່ 20,000 ຕາເມັດ( 2 ເຮັກຕາ) ໄດ້ຜະລິດເຕົາທົ່ວໄປຂາຍເຊີ່ງໃນການຜະລິດເຕົາແຕ່ລະມືຶ້ແມ່ນຜະລິດໄດ້ 5 ໜວ່ຍຕໍ່ມື້ ຕົກຢູ່ 150 ໜ່ວຍ/ເດືອນ ການຜະລິດແມ່ນໄດ້ຊີ້ຕີນຢຽບເອົາໃນການປະສົມດີນໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນ ການຜະລິດແມ່ນໄດ້ເຮັດແບບປະຖົມປະຖານຕາມມີຕາມເກີດທີ່ພໍ່ແມ່ສອນໃຫ້ເພື່ອເປັນອາຊີບລ້ຽງຄອບຄົວເຊີ່ງມີຄວາມລຳບາກຫຼາຍໃນການຜະລິດການເອົາດີນມາຜະລິດເຕົາກໍ່ໄດ້ໄປຂຸດເອົາເອງຢູ່ກາງນາເອົາສຳພໍເຮັດ. ທາງໂຄງການໄດ້ເຂົ້້າມາຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີເຂົ້າເຮັດເຕົາປະຢັດນຳໂຄງການ.
 ໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນເຄື່ອງໂມ້ດີນ, ຊຸມປັ້ນເຕົາ ທີ່ທັນສະໃໝໃຫ້ ແລະ ແນະນຳເຕັກນິກວິທີການຜະລິດໃຫ້, ຜົນໄດ້ຮັບຄືການຜະລິດຈາກທີ່ເຄີຍຜະລິດໄດ້ມື້ 5 ໜວ່ຍ ກໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ຫຼາຍ ມື້ລະ 30 ໜ່ວຍ. ຕົກຢູ່ 900 ໜ່ວຍ/ເດືອນ ແລະ ໄດ້ມີການຮັບຄົນງານມາທຳການຜະລິດຊ່ວຍ ແລະ ໄດ້ຈັດສັນເປັນຂະແໜງການແບ່ງກັນເຮັດເປັນຢ່າງລະຊີ້ນສ່ວນ ແລ້ວມາປະກອບໃສ່ກັນເປັນເຕົາ ທາງໂຄງານໄດ້ແນະນຳວີທີການເຕັກນິກເພີ່ມ ແລະ ລາວມັກໃນການຜະລິດເຕົາຕັ້ງໃຈສູ້ຊົນເຮັດຕາມມາດຖານຂອງໂຄງການ ແລະ ທາງໂຄງການກໍ່ໄດ້ມີແຜນໂຄສະນາຊອກຕະຫຼາດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ, ໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ, ທາງວິທະຍຸ, ທາງໜັງສືພິມ ໃຫ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເອົາເຕົາອອກຈຳໜ່າຍສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ມີຕະຫຼາຍຕ້ອງການຫຼາຍ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທີການ, ການຜະລິດເຕົາປະຢັດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ທີ່ທາງທີມງານໄດ້ແນະນຳໃຫ້ ສັງເກດເຫັນວ່າຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງລາວປ່ຽນແປງຫຼາຍມີການຂະຫຍາຍໂຮງງານອອກ ແລະ ທຳການຜະລິດເຕົາອອກສູ່ຕະຫຼາດຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ ມີຄ່ານິຍົມຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນທົ່ວທ້ອງຖີ່ນເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຕົາປະປັດຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລາວໄດ້ເວົ້້າກັບທີງານວ່າ: ປີຕໍ່ໄປຈະມີແຜນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົາຈະເນັ້ນທາງຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ .

 ຂັນພອນ ເທບພະສີງ 2011-2021

      

   ນາງ ຂັນພອນ ເທບພະສີງ ອາຍຸ 41 ປີ ເກີດຢູ່ ບ້ານ ສຸວັນນະຄິລິ ປະຈຸບັນຢູ່ ບ້ານ ໂນນສະຫັວນ ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ ເລີມຕົ້ນຜະລິດເຕົາ ແມ່ນປີ 2000 ເຊິ່ງແມ່ນເຕົາພື້ນບ້ານ ສາມາດຜະລິດໄດ້ມື້ໝື່ງ 20ໜ່ວຍ ແລະ ມີແຮງງານ3ຄົນ ເຊິ່ງມີອຸປະກອນໂມດິນ
ຕໍ່ມາຊວງປີ2011 ມີໂຄງການປາແດກເຂົ້າມານຳພາຜະລິດເຕົາປະຢັດເຊິ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້ມື້ໝື່ງ30ໜ່ວຍ
ປີ2014 ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການສົ່ງເສີມ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດເຊິ່ງທາງໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜຸນອຸປະກອນເຄືອງມື້ຊຸດປັນເຕົາ ແລະ ໂຮງໂມດິນ
ປະຈຸບັນ ໂຮງງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີແຮງງານທັງເບີດ20ຄົນ ຊາຍ2ຄົນ ສາມາດຜະລິດເຕົາໂຄງການໄດ້60ໜ່ວຍ ຕໍ່ມື້

ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ 9

ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2:  ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ເພີ່ມທະວິການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟືນຟຸຫຼັງໄພພິບັດຕ່າງໆ
SDG 7: ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງສຳລັບໝົດທຸກຄົນ.
SDG 13: ເອົາມາດຕະການອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຮັບມືຜົນກະທົບຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
SDG 15: ປົກປ້ອງ, ຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດແບບຍືນຍົງ, ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ, ຢຸດຕິ ແລະ ຟື້ນຟູການເສື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ຢຸດການສູນເສຍຊິວະນາໆພັນ.
ແຜນ 9, ເປົ້າໝາຍທີ 4:
ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ

ຜູ້ໃຫ້ທືນ

ສະຫະພາບເອີໂຣບ
ພາບຕົວຍ່າງ

ຜູ້ຮ່ວມງານ

    Oxfam (ນຳພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ), SNV ອົງການພັດທະນາ ຂອງປະເທດເນເທີແລນ (ທີ່ປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ), ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ), ສະຖາບັນພະລັງທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຕ່ລະແຂວງແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) (ຜູ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ)
ພາບຕົວຍ່າງ