summary AC5 SVK&HUP

  ຊື່ໂຄງການ

     ໂຄງການພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນຖານຂັ້ນຊຸມຊົນ ທີ່  ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານຈໍານວນ 18 ບ້ານ ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ 25 ບ້ານ

 

ພື້ນທີ່ຈັດໂຄງການ 

ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານຈໍານວນ 18 ບ້ານ ແລະ ເມືອງຊໍາເໜືອ 25 ບ້ານ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີໂຄງການນີ້ 

ຈຸດປະສົງລວມ:
ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະນູນແກ່ຄົນພິການໃຫ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ້ານສຸຂະພາບ, ມີເງື່ອນໄຂໃນການດຳລົງຊີວິດ, ມີກາເຂົ້າຮ່ວມໃນສັງຄົມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ຈຸດປະສົງສະເພາະ:
ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານກາເຂົ້າເຖິງຂອຄົນພິການເຂົ້າໃນການບໍລິການ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍລິການທາງສັງຄົມທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍຜ່ານວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.

ໄລຍະເວລາໂຄງການ

ທັນວາ 2019 – ທັນວາ 2022
88%

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

  • ຄົນພິການໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫົວພັນ
  • ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ
  • ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ເມືອງຊຳເໜືອ
  • ອົງການເພື່ອມະນຸດສະທຳ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ຄົນພິການໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫົວພັນ

ກິດຈະກຳ

1. ສ້າງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ດ້ານການພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນຖານຂັ້ນຊຸມຸ ຊົນເພື່ອປະສານງານ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນການຈັດຕັອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການພັດທະນາການມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນຖານຊຸມຊົນ ແລະ ການດຳເນີນກອງປະຊຸມປະສານງານໃນແຕ່ລະໄຕມາດ
2. ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນຖານຂັ້ນຊຸມຊົນ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ ສ້າງເອກະສານຄູ່ມື່ ແລະ ເຄື່ອງມືການຝຶກ ອົບຮົມກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ ສຳລັບພາກສ່ວນໃຫ້ບໍລິການ ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ.
3. ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນຖານຂັ້ນຊຸມຊົນໄດ້ ຮັບຄວາມຮູ້ແລະ ທັກສະໃນການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ
4. ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ພະນັກງານ ພາກລັດໃນຂັ້ນເເຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ
 
5. ດຳເນີນການສຳຫລວດດ້ານການຕະຫຼາດເພື່ອການົດໂອກາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ຂອງຄົນພິການ.
6. ສະຫນັບສະໜູນວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນການປັບປຸງ ລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ ໂດຍຜ່ານການປະເມີນລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ
7.  ສູນການແພດຟື້ນຟູຫນ້າທີ່ການແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫນ່ວຍງານຟື້ນຟູ ຂອງໂຮງໝໍ ແຂວງຫົວພັນ ນຳໃຊ້ລະບົບປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການດ້ານການປິ່ນປົວຟຶ້ນ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ແລະ ເຄື່ອງມືການ ປະເມີນການມີ ສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປະເມີນສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ດຳເນີນການປັບປຸງລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ ຄົນພິການດ້ານຮ່າງກາຍ.
8.  ສະຫນັບສະໜູນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ (ຄະນະແມ່ຍິງ,ຄະນະຊາວໜຸ່ມຸແຂວງ ແລະ ກຸ່ມຄົນ ພິການຂັ້ນບ້ານ)ໃຫ້ສາມາດປະເມີນ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງກີດຂວາງສຳລັບຄົນພິການ.
 
9.  ປະເມີນຄົນທີ່ມີຄວາມເປັນພິການຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປຫາສູນຟຶ້ນຟູ ໜ້າທີ່ການແຂວງເພື່ອຮັບການບໍລິການດ້ານການແພດການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການແລະຮັບອຸປະກອນເຄື່ອງຄ້ຳຊູ ຕ່າງໆ.
10. ຄົນນພິການໃນພື້ນທີເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວ ກັບ ການບໍລິການ ດ້ານການປັບປງຸຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະໜູນການດຳນີນກິດຈະກຳກາ ນສ້າງລາຍຮັບແບບສ່ວນບຸກຄົນ.

11. ຄົນພິການໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດດຳເນີນກິດຈະກຳ ການສ້າງລາຍຮັບສ່ວນບຸກຄົນ.

ກິດຈະກຳທີ່ສຳເລັດແລ້ວ

ການສົມທຽບຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ

ເລື່ອອງລາວຕ່າງໆ

 ທ້າວ ສີພອນໄຊຊົ່ງ ໄຊຈູຊົງ

ຜູ້ປະສານງານໂຄງການການພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນຖານຂັ້ນຊຸມຊົນປະຈໍາເມືອງຊໍາເໜືອ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ທາງສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ໃນນາມສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າເອງເປັນພະນັກງານຜູ້ໜຶ່ງຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ທາງສະມາຄົມໄດ້ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປະເທດຊາດ ພັດທະນາປັບປຸງຊົນນະບົດ, ພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ໃນການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຄົນພິການໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆເຮັດ ແລະ ຄົນພິການໄດ້ເຮັດວຽກຂອງສັງຄົມໃຫ້ຕົນເອງມີວຽກເຮັດງານທໍາ ເພື່ອລ້ຽງຊີວິດຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງວິໄສທັດທີ່ກ້ວາງໄກສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງພັັກ-ລັດ, ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລຂອງສະມາຄົມ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງທີມງານສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ ທັງໝົດວ່າດີຫຼາຍ.  ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຜູ້ປະສານງານມີຄວາມພູມໃຈທີ່ສຸດທີ່ໄດ້ເປັນພະນັກງານໄປຄ້ຽງຄູ່ກັບສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໄປດ້ວຍກັນ ມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກຫຼາຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນ.  ຂໍສະເໜີ ຢາກໃຫ້ທາງສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ ປັບປຸງດ້ານນະໂຍບາຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄືກັບໂຄງການອື່ນ.

 ນາງ ຕ່ອງທອງ ອິນທະວົງ

 ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການພັດທະນາການຊຸມຊົນຂອງໂຄງການພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນຖານຊຸມຊົນ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນໂຄງການນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສົນໃຈໃນວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນຫຼາຍ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖິ່ນຖານບ້ານເກີດຕົນເອງ ການທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນໂຄງການນີ້ ເຊິ່ງເປັນໂອກາດທີ່ດີຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ວຽກງານໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ການເຂົ້າຫາສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ ທ້າຍນີ້ຂໍກ່າວຄໍາຂອບໃຈມາຍັງໂຄງການກໍ່ຄືສະມາຄົມທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນທີ່ນີ້ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າຈະສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ໄຊປາວ

 ໜ້າທີ່ຮັບຜີດຊອບ: ຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ ປະຈໍາໂຄງການພັດທະນາການມີສ່ວນຮ່ວມໃນພື້ນຖານຂັ້ນຊຸມຊົນ ທີ່ເມືອງຊໍາເໜືອແຂວງຫົວພັນ ຖືເປັນໂອກາດທີ່ດີ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍ່ສົນໃຈໃນເລື່ອງການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ໃນນີ້ກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ.ເຊິ່ງການທີ່ໄດ້ມາເຮັດວຽກໃນໂຄງການນີ້ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ປະສົບການ, ເພີ່ມຄວາມຮູ້ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.ທ້າຍນີ້ກໍ່ຢາກສະເໜີໃຫ້ໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າມີການກໍານົດວາງແຜນວຽກ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງທີມງານພາກສະໜາມ.

ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ 9

SDG 10: ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ,
SDG 18: ຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ, ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ
ແຜນ 9, ເປົ້າໝາຍທີ 3:
ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3: ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງ, ໄວໜຸ່ມ, ເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້ເສຍອົງຄະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ,
ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 5:  ການກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຊິວິດຂອງປະຊາຊົນມີຄວາມປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກເພີ້ມຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ

ຜູ້ໃຫ້ທືນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລຸກຊຳບວກ

ຜູ້ຮ່ວມງານ

      ກົມນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ພິການ ແລະ ຜູ້ສູງ  ອາຍຸ. ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ (ກຄພສ)ອົງການເພື່ອມະນຸດສະທຳ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ