໊໊ຶ້໊HHBH

ຊື່ໂຄງການ

ໂຄງການ ພັດທະນາໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາ ຢູ່ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ພື້ນທີ່ຈັດໂຄງການ

12 ໂຮງຮຽນ ຢູ່ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (ນານ້ອຍ-ທົ່ງ, ນານ້ອຍ-ຮ່ອງເໝືອງ, ບັງແບດເຊ, ບັງແບດ-ຄັນທະກຽນ, ກາງທ່າ-ກາງບອນ, ກາງທ່າ-ຕັບເຕົ່າ,  ກາງທ່າ-ກາງຕີ້ວ, ຕາດຂາແດງ,ຄຳພູ, ດົງຄຳກວນ-ດົງຂວາງ, ຜັກກະດາ, ຜັກກະດາ-ຄຸ້ມພະນອມພອນ).

ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີໂຄງການນີ້ 

       ຍັງມີຫຼາຍໂຮງຮຽນໃນເຂດເປົ້າໝາຍໂຄງການທີ່ຍັງຂາດອຸປະກອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ອາຄານຊຸດໂຊມ, ໂຕະຕັ່ງເປເພ, ບໍ່ມີຫ້ອງນ້ຳ, ຂາດເດີ່ນເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີກິດຈະກຳ, ຍັງບໍ່ມີຫ້ອງອ່ານ, ຕຳລາຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນໂດຍສະເພາະຄອບຄົວທີ່ທຸກຈົນ ຜູ້ປົກຄອງບໍ່ສາມາດຈັດຫາອຸປະກອນການຮຽນມເຄື່ອງນຸ່ງໃຫ້ໄດ້  ຈື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ເດັກບໍ່ມາເຂົ້າຮຽນ, ການອອກໂຮງຮຽນ.
       ຄູໃນໂຮງຮຽນຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນສອນຫ້ອງຄວບ, ຄູຢູ່ບ້ານອື່ນມາສອນ, ໂຮງຮຽນຫ່າງໄກຈາກບ້ານຄູສອນ ແລະ ຫົນທາງກໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບໍ່ມີບ່ອນພັກເຊົາໃຫ້ກັບຄູເຊິ່ງເປັນສາເຫດໜື່ງເຮັດໃຫ້ມາສອນນັກຮຽນບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນຂອງນັກຮຽນບໍ່ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ. ອີກຢ່າງໜື່ງຄູຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທັກສະການສອນແບບໃໝ່ ຈື່ງເປັນສາເຫດໜື່ງເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນບໍ່ມິຄວາມສົນໃຈ ແລະ ບໍ່ມາໂຮງຮຽນ;  ຄູຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍບາງບ້ານຍັງເປັນຄູອາສາສະໝັກ, ບໍ່ມີເງິນເດືອນ ຫຼື ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈຢາກມາສອນ.
        ການປະສານງານລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນ, ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ  ແລະ ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການພັດທະນາການສຶກສາໃນຊຸມຊົນຂອງເຂົາຢ່າງເຕັມທີ່.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ຈຸດປະສົງລວມ:
ເພືອປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງຄນນະພາບການຮຽນການສອນໃນ 12 ໂຮງຮຽນປະຖົມເປົ້າໝາຍ ຢູ່ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
ຈຸດປະສົງສະເພາະ:
ອັດຕາການປະລະ ແລະ ການຄ້າງຫ້ອງຮຽນ ຂອງນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍບໍ່ເກີນ 5%(ນັກຮຽນທັງໝົດປະມານ 913 ຄົນ ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ຈຳນວນ 12 ແຫ່ງມີ: ນານ້ອຍທົ່ງ, ນານ້ອຍ-ຮ່ອງເໝືອງ, ບັງແບດເຊ, ບັງແບດ-ຄັນທະກຽນ, ກາງທ່າ-ກາງບອນ, ກາງທ່າ-ຕັບເຕົ່າ,  ກາງທ່າ-ກາງຕີ້ວ, ຕາດຂາແດງ, ຄຳພູ, ດົງຄຳກວນ-ດົງຂວາງ, ຜັກກະດາ ແລະ ຜັກກະດາ-ຄຸ້ມພະນົມພອນທີ່ເມືອງ ອາດສະພອນ);
ຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂອງຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນເປົ້້າໝາຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກໂຄງການ  (ຄູ 38 ຄົນ);
ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຄະນະພັດທະນາການສືກສາຂັ້ນບ້ານຂອງໂຮງຮຽນເປົ້້າໝາຍ ລິເລີ່ມການບໍຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນໂດຍການສະໜັບສະໜູບຈາກຊາວບ້ານ

ໄລຍະເວລາໂຄງການ

ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ຫາ ວັນທີ 31 ມີນາ 2022
ປັດຈຸບັນ 86%

ກິດຈະກຳ

1)   ການປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນ
1.1. ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຕະຕັ່ງ;
1.2. ປັບປຸງບໍລິເວນໂຮງຮຽນ;
1.3. ຫ້ອງອ່ານ/ມຸມສຳລັບອ່ານໜັງສື;
1.4. ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນການຮຽນສຳລັບນັກຮຽນ;
1.5. ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນ ແລະ ສືການຮຽນການສອນ.
2)   ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນການສອນ
2.1. ຝຶກອົບຮົມຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ;
2.2. ການສະໜັບສະໜູນລາງວັນດີເດັ່ນສຳລັບໂຮງຮຽນ, ຄູດີເດັ່ນປະຈຳປີ ແລະ ຄູອາສາ;
2.3. ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກສາກົນ;
2.4. ການປ່ຽນເເປງພຶດຕິກໍາ ແລະ ຝຶກທັກສະຊິວິດ (ດ້ານສິງແວດລ້ອມ, ສຸຂະພາບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ເສີມສາງທັກສະຊິວິດກ່ຽວກັບການແຕ່ງກິນ, ກະສິກຳ, ຄວາມຮູ້ພື້ນບ້ານ ແລະ ອື່ນໆ).
3)   ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການສຶກສາໃຫ້ເເກ່ຊຸມຊົນ
3.1. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຄພສບ;
3.2. ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ;
3.3. ກອງປະຊຸມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ.

ກິດຈະກຳທີ່ສຳເລັດແລ້ວ

1.​  ປັບປຸງ ເເລະ ສ້ອມເເປງອາຄານໂຮງຮຽນ ເເລະ ໂຕະຕັ່ງ: ສໍາເລັດ ໃນ 12 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຫ້ອງນໍ້າ ຈໍານວນ 03 ຫຼັງ;ຂຸດເຈາະນໍ້າບາດານ 03 ບໍ່;ກໍ່ສ້າງປ້າຍໂຮງຮຽນ 4 ປ້າຍ;ທາສີປ້າຍໂຮງຮຽນ ພ້ອມເເຕ້ມຕົວໜັງສື, ໂລໂກ້ກະຊວງສຶກສາ ຈໍານວຍ 05 ປ້າຍ; ຮົ້ວໜາມໝາກຈັບອ້ອມໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 05 ຮົ້ວ; ກໍ່ສ້າງຕີນຫຼັກເສົາທຸງ 02 ອັນ; ກະດານຫໍຂ່າວ 01 ຫຼັງ; ຕູ້ໃສ່ປື້ມ 06 ໜ່ວຍ; ຕໍ່ເຕີມຫ້ອງຮຽນໄມ້ເພີ່ມ 01 ຫ້ອງ; ກະດານດໍາ 06 ເເຜ່ນ; ການມ້າງໂຮງຮຽນຫຼັງເກົ່າ ເເລະ ຍ້າຍປຸກສ້າງໂຮງຮຽນໄມ້ຫຼັງໃໝ່ ໂດຍນໍາໃຊ້ ໄມ້ເກົ່າ ເເລະ ໄມ້ໃໝ່ ຈໍານວນ 01 ຫຼັງ.
2.  ປັບປຸງບໍລິເວນໂຮງຮຽນ: ສໍາເລັດ ໃນ 10 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ (ອີກ 2 ໂຮງຮຽນເເມ່ນ ມີເຄື່ອງຫຼິ້ນຫຼາກຫຼາຍປະເພດເເລ້ວ) ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: ຕະລູດ ຈໍານວນທັງໝົດ 5 ອັນ; ເດື່ອງດ່າງ ຈໍານວນທັງໝົດ 6 ອັນ; ຢາງຕີນລົດ ຈໍານວນທັງໝົດ 10 ອັນ; ໂອ່ນຊາ ຈໍານວນທັງໝົດ 9 ອັນ.
3.  ຫ້ອງອ່ານ/ມຸມສຳລັບອ່ານໜັງສື: ສຳເລັດມູມສຳລັບອ່ານໜັງສື (ຖົງໃສ່ປຶ້ມ) 1 ຖົງ/ໂຮງຮຽນ ຈຳນວນ 10 ໂຮງຮຽນ (2 ໂຮງຮຽນມີຫ້ອງອ່ານແລ້ວ); ສະໜອງປຶ້ມນິທານ 25 ເລື່ອງ ຈຳນວນທັງໝົດ 50 ຫົວ/ໂຮງຮຽນສະໜອງປຶ້ມນິທານ ຫຼື ປຶ້ມເລື່ອງທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ເເກ່ 10 ໂຮງຮຽນ ສໍາເລັດ ໃນປີທີ 1. 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງແມ່ນ:
ນັກຮຽນ 622 ຄົນ.
ຜູ້ທີ່່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມແມ່ນ: ຢ່າງໜ້ອຍ 1,000 ຄົນ (ຄູສອນ, ຄູອາສາສາສະໝັກ, ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ຄະນະກຳມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ)

ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ

ຄວາມຮູ້ສຶກ ຂອງ ນາງ ພອນໄຊ ແສນພີມມະຈັກ

ຂ້ອຍເຮັດວຽກເປັນຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ໂຄງການໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາ ທີ່ເມືອງອາດສະພອນ. ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍເອງຈະບໍ່ໄດ້ຮຽນຈົບມາຈາກສາຍຄູໂດຍສະເພາະ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ມີປະສົບການມາຈາກການເປັນອາສາສະໝັກມາກ່ອນ ແລະ ຂ້ອຍເອງກໍ່ມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານການສຶກສາພໍສົມຄວນຂ້ອຍມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຮັດວຽກດ້ານນີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນເກີດມີການປ່ຽນແປງໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຊຸມຊົນ. ໂຄງການໂຮງຮຽນບ້ານເຮົານີ້ ບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ຕ້ອງການປັບປຸງລະບົບການສຶກສາເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເນັ້ນໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຳນວຍໃນການຮຽນຮູ້ ເຊັ່ນ ໂຄງການໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາໄດ້ເນັ້ນໃສ່ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໜ້າສົນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.ເຕັກນິກທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກປະຊາຊົນເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດລິເລີ່ມພັດທະນາໂຮງຮຽນພວກເຂົາດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ. ສຳລັບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຫຼາຍຈາກໃນຕົວເມືອງແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ສາມາດກ້າວຜ່ານມາໄດ້ຍ້ອນປະສົບການຂະນະທີ່ຂ້ອຍອາໃສຢູ່ທີ່ເມືອງຊົນນະບູລີຂ້ອຍໄດ້ອາໃສຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ເປັນເວລາ 1 ເດືອນແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການທຳຄວາມຮູ້ຈັກ ແລະ ຄວາມສະໜິດສະໜົມນຳຊາວບ້ານນີ້ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີງ່າຍເລີຍ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດໃຫ້ພວສເຂົາຍອມຮັບ ແລະ ເປີດໃຈພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດເຮົາ. ທ້າຍສຸດແລ້ວ ສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປັນເລື່ອງຍາກເຊັ່ນກັນ ເພາະວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໂຕຜູ້ດຽວ ຂ້ອຍຍັງມີໝູ່ເພື່ອນທີມງານ ທີ່ຄ່ອຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກັນຕະຫຼອດມາ”.

ໜ້າທີ່ ນາງ ສຸພາລີ ລາດບໍວອນ

ຂ້ອຍມີໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນໂຄງການໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາ, ຂ້ອຍມີຄວາມສົນໃຈໃນໂຄງການນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນການສຶກສາຂອງນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຍ້ອນວ່າຂ້ອຍກໍ່ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນເມືອງອາດສະພອນ ສະນັ້ນຂ້ອຍຈຶ່ງມີຄວາມສົນໃຈເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນຂ້ອຍເອງ. ການເຮັດວຽກທີ່ເມືອງອາດສະພອນນີ້ ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ດີບເພາະວ່າຂ້ອຍເກີດຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະ ກໍ່ສາມາດປັບໂຕເຂົ້າກັບຊາວບ້ານທີ່ນີ້ໃນການເຮັດວຽກໄດ້ດີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກໍ່ຍັງມີກຸ່ມຄົນທີ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ສາມາັເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ກໍ່ມີບາງກຸ່ມທີ່ພ້ອມທີ່ຈະເປີດໃຈຕ້ອນຮັບພວບເຮົາ.

ວຽກຂອງ ທ້າວ ສົມຈິດ ແກ້ວສີທທິລາດ

 ” ວຽກຂອງຂ້ອຍແມ່ນເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາສະດວກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໃນໂຄງການໂຮງຮຽນບ້າເຮົາຂ້ອຍສົນໃຈໃນໂຄງການນີບເພາະວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນ ຂອງຂ້ອຍເອງ. ການໄດ້ເຮັດວຽກໃນເມືອງອາດສະພອນແມ່ນມີຄວາມສະດວກສະບາຍຫຼາຍສຳລັບຂ້ອຍີເພາະວ່າຂ້ອຍເອງກໍ່ໄດ້ອາໃສຢູ່ທີ່ນີ້ມາຫຼາຍປີແລ້ວຂ້ອຍສາມາດປັບໂຕໃຫົເຂົ້າກັບຊາວບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້ດີເພາະວ່າການທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບພວກເຂົາເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ”.

ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ 9

SDG 4: ຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມກາລະໂອກາດໃນ ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສຳລັບໝົດທຸກຄົນ
ແຜນ 9, ເປົ້າໝາຍທີ 2:
ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາໃນທຸກລະດັບໃຫ້ສູງຂື້ນ ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການເຊື່ອມໂຍງແລະພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທັງເປັນການຮອງຮັບອຸດສາຫະກຳ 4.0
 

ຜູ້ໃຫ້ທືນ

ອົງການ ຄໍໂອເປີເຣດ (CO-OPERAID) ປະເທດສະວິດເຊີແລນ

ຜູ້ຮ່ວມງານ

      ຫ້ອງການສືກສາທິການ ເເລະ ກິລາເມືອງອາດສະພອນ    ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ