Elementor #872

ໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງກາ 

ຫຼາຍໂຮງຮຽນໃນເຂດເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງຂາດອຸປະກອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍ. ສື່ ແລະ ອຸປະກອນເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳຄັນໃນການໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍລວມທັງມ່ວນຊື່ນໃນການຮຽນ, ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍພື້ນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

12 ພື້ນທີ່ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

ນານ້ອຍທົ່ງ, ນານ້ອຍທົ່ງ-ຮ່ອງເໜືອງ, ບັງແບດເຊ, ບັງແບດຄັນທະກຽນ, ກາງທ່າ-ກາງບ່ອນ, ກາງທ່າ-ຕັບເຕົ່າ, ຕາດຂາແດງ, ຄຳພູ, ດົງຄຳກວນ-ດົງຂວາງ, ຜັກກະດາ, ຜັກກະດາ-ຄຸ້ມພະນອມພອນຂອບໃຈຜູ້ໃຫ້ທຶນອົງການ ຄໍໂອເປີເຣດ (CO-OPERAID) ປະເທດສະວິດເຊີແລນຜູ້ຮ່ວມງານຫ້ອງການສືກສາທິການ ເເລະ ກິລາເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໄລຍະໂຄງການ

2020 ມິຖຸນາ
ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ
2021 ພຶດສະພາ
ໄລຍະປັດຈຸບັນ
2021 ມີນາ
ໄລຍະສິ້ນສຸດໂຄງການ

 

 

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງລວມ

 

 

 

 

 

ຈຸດປະສົງລວມຈຸດປະສົງສະເພາະ

 

 

 

ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງຄຸນະພາບການຮຽນການສອນໃນ 12 ໂຮງຮຽນປະຖົມເປົ້າໝາຍຢູ່ເມືືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ອັດຕາການປະລະ ແລະ ການສ້າງຫ້ອງຮຽນ ຂອງນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍບໍ່ເກີນ 5% (ນັກຮຽນທັງໝົດປະມານ 622 ຄົນ ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາຈຳນວນ 12 ພື້ນທີ່)

ຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂອງຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍນຳໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈາກໂຄງການ (ຄູ 38 ຄົນ)

ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂຶ້ນບ້ານຂອງໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ລິເລີ່ມການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກຊາວບ້ານ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼັກ

ກິດຈະກຳທັງໝົດ

ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃນອານາຄົດ

ຮູ້ວິທີ

ການເຂົ້າຫາຊຸມຊົນ ຢ່າງຖືກວິທີ, ຖືກເວລາ ແລະ ຈັງຫວະທີ່ເໝາະສົມ

ຄພສບ

ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍສາມາດເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາຫຼາຍຂຶ້ນ

ກິດຈະກຳ

ໃນຊ່ວງນີ້ແມ່ນໄດ້ແນ່ໃສ່ການເຮັດກິດຈະກຳສ້ອມແປງຫຼາຍກວ່າກິດຈະກຳອັນອື່ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຮີບຮ້ອນໃຫ້ກິດຈະກຳນີ້ ສຳເລັດກ່ອນຊ່ວງລະດູເກັບກ່ຽວ ແລະ ລະດູຝົນ ທີ່ເປັນລະດູການຜະລິດຊຸມຊົນອາດບໍ່ສະດວກເຂົ້າຮ່ວມໄດ້

ຄວາມເຂົ້າໃຈ

ທີມງານມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ແບະ ການວາງແຜນວຽກງານໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະຖານທີ່ ແລະ ລະດູການ

ຄູ

ສອນໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນຳເອົາບົດຮຽນໄປນຳໃຊ້ໃນການສິດສອນຕົວຈິງ

ທີມງານໂຄງການ ແລະ ທີມງານເມືອງ

ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ດີພໍສົມຄວນຈາກການຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ນຳໄປເຜີຍແຜ່ຕໍ່ໄດ້ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງກາ 

ຫຼາຍໂຮງຮຽນໃນເຂດເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງຂາດອຸປະກອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍ. ສື່ ແລະ ອຸປະກອນເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳຄັນໃນການໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍລວມທັງມ່ວນຊື່ນໃນການຮຽນ, ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍພື້ນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

12 ພື້ນທີ່ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 

ນານ້ອຍທົ່ງ, ນານ້ອຍທົ່ງ-ຮ່ອງເໜືອງ, ບັງແບດເຊ, ບັງແບດຄັນທະກຽນ, ກາງທ່າ-ກາງບ່ອນ, ກາງທ່າ-ຕັບເຕົ່າ, ຕາດຂາແດງ, ຄຳພູ, ດົງຄຳກວນ-ດົງຂວາງ, ຜັກກະດາ, ຜັກກະດາ-ຄຸ້ມພະນອມພອນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງກາ 

ຫຼາຍໂຮງຮຽນໃນເຂດເປົ້າໝາຍທີ່ຍັງຂາດອຸປະກອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຄວາມຄິດຂອງເດັກນ້ອຍ. ສື່ ແລະ ອຸປະກອນເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳຄັນໃນການໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍລວມທັງມ່ວນຊື່ນໃນການຮຽນ, ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍ