ສົ່ງເຕົາ 400 ກວ່າໜ່ວຍ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ 4 ບ້ານທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

Posted on Leave a comment

ໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງເດືອນ ສິງຫາ 2022, ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພວກເຮົາໄດ້ລົງຕິດຕາມ ແລະ ແນະນຳຂໍ້ມູນວິຊາການຕ່າງໆໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດຢູ່ໂຮງງານຂອງ: ທ່ານນາງ ຈັນຕະນາ, ບ້ານດອນໃໝ່ ແລະ ທ່ານນາງ ໜູຜິດ, ບ້ານຜານົມ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮ່ວມລົງຕິດຕາມການລົງທັດສະນະສຶກສາ ຂອງນັັກສຶກສາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງທີ່ ໂຮງງານຂອງທ່ານນາງ […]