+856-41-252717info@armi.laVilay road, House No.046/05, Sounantha village, Kaysone Phomvihan district, Savannakhet province Laos
ARMI

ໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມຕິດພັນກັບທຳມະຊາດ ແລະ ຫາລ້ຽງຊີບຕາມລະດູການ. ໃນຍາມລະດູແລ້ງ ບາງຄອບຄົວກໍ່ຂາດອາຫານເພື່ອມາລ້ຽງຊີບຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ, ບາງຄອບຄົວຄວາມຮູ້ທາງດ້ານປູກຜັກປະສົມປະສານທີ່ເຂົ້າກັບລະດູການກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ. ນອກເໜືອຈາກນັ້ນ ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ຍ້ອນຄວາມຮູ້ວິຊາການດ້ານການລ້ຽງສັດທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງບໍ່ທັນມີຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີສັດລົ້ມຕາຍໄປຕາມລະດູການ. ປັດໃຈດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການທຳມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພອຶດຫິວ ແລະ ທຸກຍາກນັບຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຄອບຄົວ ຕະຫຼອດຮອດຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ຊຸມຊົນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *