hiring 3

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ (ສັນຊາດລາວ)

ຕໍາແໜ່ງ: ຜູ້ຊ່ວຍການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ 01 ຕໍາແໜ່ງ
ໄລຍະເວລາສັນຍາ: 12 ເດືອນ (ການຕໍ່ສັນຍາຂຶ້ນກັບການປະເມີນປະຈໍາປີ)
ລາຍງານເຖິງ: ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ
ບ່ອນປະຈໍາການ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປິດຮັບສະໝັກ: 08 ພະຈິກ 2021 (17:00 ໂມງ)

          ສະມາຄົມເພື່ອການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2006, ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ມີສະມາຊິກ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຈາກກະຊວງພາຍໃນສະບັບເລກທີ 551/ພນ, ລົງວັນທີ 09 ສິງຫາ 2021. ສະມາຄົມມີຄວາມປາດຖະນາປະກອບສ່ວນເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມບັນດາເຜົ່າມີຄວາມຜາສຸກ ບົນພື້ນຖານຄວາມເຄົາລົບເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີໂອກາດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຍືນຍົງ.

ຂໍ້ມູນໃນການສະໝັກ:
          ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມເປັນພິການ, ຄົນຊົນເຜົ່າ, ແມ່ຍິງ ແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະໝັກ. ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແມ່ນສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ (Cover Letter) ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ຜ່ານທາງອອນລາຍຕາມລິ້ງ https://ee.kobotoolbox.org/x/r04SJ1ol
ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບການສະໝັກໄດ້ທີ່ອີເມວ phouvimala@armi.la ແລະ info@armi.la ຫຼື ເບີໂທ +856-20-93567875. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກເຮົາແມ່ນເບິ່ງໄດທີ່ www.armi.la