ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

DSC01624-2

ສະມາຄົມ ສພປ ເລີ່ມມາຈາກ ສະມາຊິກ 15 ທ່ານ ທີ່ເປັນ ພະນັກງານ ຂອງອົງການ ຊິດເຊ ແລະ ຕັດສິນໃຈ ສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມ ໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2006 ຫຼັງຈາກ ອົງການ ສະມາຊິກ ຂອງ ຊິດເຊ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະໃຫ້ ບັນດາ ຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສ້າງ ໃຫ້ເປັນ ອົງການ ທ້ອງຖິນ.

CIDSE-CLV (Cooperation International pour le Development et la Solidarite ອົງການ ຮ່ວມມື ສາກົນ ເພື່ອການ ພັດທະນາ ແລະ ສາມັກຄີ) ເປັນ ແຜນງານ ການຮ່ວມມື ຂອງ 16 ອົງການ ຢູ່ປະເທດ ໃນທະວີບ ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ ເໜືອ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ ການ ຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະແດງ ຄວາມສາມັກຄີ ກັບ ປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ໄດ້ເລິ້ມ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 1997, ເຂົ້າໄປຊ່ວຍ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ ປີ 1979 ແລະ ປະເທດລາວ ປີ 1988.

ກອງປະຊຸມ ຄະນະ ກໍາມະການ ການ ປະສານງານ ໂຄງການ ຊິດເຊ ກຳປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ (CIDSE-CLV programme) ທີ່ເມືອງ ມົງຕຣີອານ ປະເທດ ການາດາ (Montreal, Canada) ໃນປີ 1996 ໄດ້ມີ ການຕົກລົງ ເຫັນດີ ກັບຫ້ອງການ ພາກພື້ນ ຂອງ ແຕ່ລະ ປະເທດວ່າ: “ ມີຄວາມ ຕ້ອງການ ຢາກປິດ ຫ້ອງການ ພາກພື້ນ ແລະ ຢາກໃຫ້ ຫ້ອງການ ພາກພື້ນ ໃນແຕ່ ລະປະເທດ ກາຍເປັນ ອົງການ ທີ່ເອກະ ລາດ ບໍ່ຂື້ນກັບ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໃດໜື່ງ ແລະ ສາມາດ ຄຸ້ມຄອງ ຕົນເອງ ໄດ້” ແລະ ອົງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກໍ່ໄດ້ ເຫັນດີ ທີ່ຈະ ສືບຕໍ່ ຮ່ວມມື ຊ່ວຍເຫລືອ ຢ່າງໜ້ອຍ ຮອດປີ 2002.

DSC01619

 

 ຕໍ່ກັບ ການ ຕົກລົງ ດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ, ພະນັກງານ ຂອງ ຫ້ອງການ ພາກພື້ນ ທັງ 3 ປະເທດ ໄດ້ ປະຊຸມ ແລະ ພາກັນ ກະກຽມ ເພື່ອສ້າງ ໃຫ້ ຕົນເອງ ກາຍເປັນ ອົງການ ທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອ ໃຫ້ ສາມາດ ສືບຕໍ່ ເອົາການ ຊ່ວຍເຫລືອ ໃນການ ພັດທະນາ ປະເທດຊາດ ຂອງຕົນ.

ອົງການ ຊິດເຊ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ປິດ ຫ້ອງການ ພາກພື້ນ ໃນທ້າຍ ປີ 2005 ແລະ ໄດ້ ສ້າງສູນ ຂື້ນ 2 ສູນ ໃນ ຕົ້ນປີ 2006 ຄື: ສູນ ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ຊຸມຊົນ ແລະ ສະພາບ ແວດລ້ອມ“Centre for Community Socio Economic and Environmental Development” (CSEED) ແລະ ສູນ ເພື່ອການ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ແບບຍືນຍົງ “Centre for Sustainable Rural Development” (SRD). ສ່ວນ ອົງການ ຊິດເຊ - ກຳປູເຈຍ ໄດ້ປິດ ຫ້ອງການ ພາກພື້ນ ໃນທ້າຍ ປີ 2005 ເຊັ່ນກັນ ແລະ ໄດ້ເກີດ ມີ ອົງການ ທ້ອງຖິ່ນ ຂື້ນ ໃນ ຕົ້ນປີ 2006 ຊື່ວ່າ Development and Partnership in Action (DPA).

 

 

DSC01647

 

 ກອງປະຊຸມ ກຸ່ມ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ຂອງ ອົງການ ຊິດເຊ-ລາວ ໃນ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2005 ໄດ້ ຕັດສິນ ເອົາປີ 2008 ເປັນປີ ທີ່ຈະ ປິດ ອົງການ ຊິດເຊ-ລາວ. ຕໍ່ກັບ ການ ຕັດສິນໃຈ ດັ່ງກ່າວ ພະນັກງານ ຂອງ ອົງການ ທັງຫມົດ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ເພື່ອ ປືກສາ ຫາລື ກັນ ຫລາຍຄັ້ງ. ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງ ສຸດທ້າຍ ໃນວັນທີ 3-4 ເມສາ 2006, ພະນັກງານ 15 ທ່ານ ໄດ້ ພ້ອມ ກັນ  ຕັດສິນໃຈ ລົງທະບຽນ ເພື່ອ ສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມ ຊື່: ”ສະມາຄົມ ບໍ່ຫວັງ ຜົນກໍາໄລ ເພື່ອ ສະໜັບ ສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງ ຊົນນະບົດ” ຫຼື "ສະມາຄົມ ສພປ", ຈົດທະບຽນ  ກັບ ສະຫະ ສະມາຄົມ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດ ແຫ່ງຊາດ (LUSEA) ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2006.

ພາຍຫຼັງ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວ ຍສະມາຄົມ ສະບັບເລກທີ 115/ນຍ ລົງວັນທີ 29 ເມສາ 2009, ສະມາຄົມ ກໍ່ໄດ້ຍືນ ລົງທະບຽນ ໃໝ່ ກັບ ກະຊວງ ພາຍໃນ ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2012 ແລະ ໄດ້ປ່ຽນ ຊື່ ມາເປັນ ”ສະມາຄົມ ເພື່ອການ ສະໜັບ ສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງ ຊົນນະບົດ (ສພປ) ເພື່ອໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ດໍາລັດ ດັ່ງກ່າວ.

 

ຈິນຕະພາບ

ສະມາຄົມ ສພປ ມີຄວາມ ປາດຖະນາ ປະກອບສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ ສັງຄົມ ບັນດາເຜົ່າ ມີຄວາມ ຜາສຸກ ບົນພື້ນຖານ ຄວາມເຄົາລົບ ເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີໂອກາດ ຢ່າງ ເທົ່າທຽມກັນ, ໃສ່ໃຈ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຊົມໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ຢ່າງຍືນຍົງ.

ພາລະກິດ

1. ເສີມສ້າງ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ຊຸມຊົນ ໃນການ ຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບ ຊີວິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ຢ່າງຍືນຍົງ.

2. ສົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ ພະລັງງານ ຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ການນໍາໃຊ້ ພະລັງງານ ທີ່ບໍ່ ສາມາດ ທົດແທນໄດ້

 

ແຜນງານຂອງພວກເຮົາ

Programme-map

  1. ແຜນງານ ຄໍ້າປະກັນ ສະບຽງ ອາຫານ: 31 ບ້ານຢູ່ 3 ເມືອງ: ເມືອງ ໄຊບົວທອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເມືອງ ອາດສະພອນ ແລະ ເມືອງ ທ່າປາງທອງ ແຂວງ ສະຫວັນ ນະເຂດ;
  2. ແຜນງານ ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ: ສະໜັບ ສະໜູນ ກຸ່ມຜູ້ ຜະລິດ, ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊົມ ໃຊ້ໃນ 5 ແຂວງ: ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນ ນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

(1) ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ ເປັນການຈັດຕັ້ງສູງສຸດຂອງສະມາຄົມ, ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກ 63 ທ່ານ (ຍິງ 20);

(2) ຄະນະບໍລິຫານງານແມ່ນຮອງລົງມາຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ, ປະກອບມີ 5 ທ່ານ (ຍິງ 3) ເຊີ່ງເປັນຜູ້ທີ່ປະສົບການທັງການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ. ຄະນະບໍລິຫານງານເປັນທັງຜູ້ໃຫ້ຄຳປືກສາ ແລະ ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ;

(3) ຄະນະກວດກາ, ເປັນຄະນະທີ່ມີໜ້າທີ່ກວດສອບການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງະຊຸມ, ປະກອບມີ 3 ທ່ານ (ຍິງ 1 );

(4) ພະນັກງານທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງ 34 ທ່ານ (ຍິງ 15) ໃນນັ້ນ, ມີພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກໂຄງການໂດຍກົງ 26 ທ່ານ (ຍິງ 10).

 

ຜູ້ໃຫ້ທືນ

ຫຼັກການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຍິງ ແລະ ຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຈໍາເປັນພື້ນຖານ, ມີສິດເທົ່າທຽມກັນໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໂດຍລວມ;

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຈະບັນລຸຜົນໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອຊຸມຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າໃນການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ຈາກພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຫຼັກ

ຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທຸກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຕົາປະຢັດ