ວຽກຂອງພວກເຮົາ

SDG-Food

ປະກອບສ່ວນ ການຄໍ້າປະກັນ ດ້ານສະບຽງ ອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ

ເພີ່ມລະດັບ ການຄໍ້າ ປະກັນ ດ້ານ ສະບຽງ ອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ຂອງກຸ່ມ ເປົ້າໝາຍ ໂດຍ ສະເພາະ ຜູ້ທຸກ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍ ໂອກາດ ໂດຍການ ເພີ່ມ ຜົນຜະລິດ, ເພີ່ມ ລາຍຮັບ ແລະ ການ ເຂົ້າເຖິງ ສະບຽງ ອາຫານ ຢ່າງ ຢືນຍົງ.

SDG-NSR

ສົ່ງເສີມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ຢ່າງຍືນຍົງ

ປະກອບ ສ່ວນ ໃນການ ສົ່ງເສີມ ຊຸມຊົນ ໃນພື້ນທີ່ ເປົ້າໝາຍ ໃນການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ຢ່າງ ຍືນຍົງ.

SDG-Energy

ສົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ ພະລັງງານ ຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນ

ປະກອບ ສ່ວນ ເຂົ້າໃນ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ປະກົດການ ອາຍພິດ ເຮືອນແກ້ວ ໂດຍການ ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຕົາ ທີ່ປະຢັດ ເຊື້ອເພີງ ໂດຍ ສະເພາະ ຟືນ ແລະ ຖ່ານ ຢ່າງມີ ປະສິດ ທິຜົນ.

SDG-Impactເພີ່ມຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຄວາມສາມາດ ຂອງສະມາຄົມ

ຂະຫຍາຍ ຜົນ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງສະມາຄົມ ເພື່ອ ປະກອບ ເຂົ້າໃນການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ ທຸກຈົນ ໂດຍການ ສ້າງຄວາມ ສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ ທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອ ສັງຄົມ / ພັດທະນາ ສັງຄົມ.

SDG-OD

ພັດທະນາ ຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງສະມາຄົມ

ເພີ່ມ ຂີດ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ສະມາຄົມ ສພປ ໃຫ້ ສາມາດ ປະຕິບັດ ພາລະກິດ ໄດ້ຢ່າງ ມີປະສິດ ທິພາບ ແລະ ປະສິດ ທິຜົນ.

SDG-Finance

ເພີ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ ທາງດ້ານ ການເງິນ

ຮັບປະກັນ ຄວາມ ສົມດຸນ ແລະ ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ ຂອງ ແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອ ຄວາມ ຍືນຍົງ ດ້ານ ການເງິນ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຮົາໃນຮູບແບບ ວິດີໂອ

ວິດີໂອ ຊາວນາ ຕົວຫຼັກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ ປະຕິບັດ ຕົວຈິງ ໃນການ ເຮັດນາ ໂດຍນໍາໃຊ້ ເຕັກນິກ ວິຊາການ ແບບງ່າຍດາຍ ນໍາໃຊ້ ສິ່ງທີ່ມີ ໃນທຳມະຊາດ ຫາໄດ້ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ເຮັດໃຫ້ ປະຢັດ ປອດໄພ ແຕ່ໄດ້ ປະສິດ ທິພາບ ແລະ ປະສິດ ທິຜົນ. ເຂົາເຈົ້າ ຮຽນຮູ້ ຈາກການ ເຮັດຕົວຈິງ ພາຍໃຕ້ ການແນະນໍາ ຂອງວິຊາການເມືອງ ແລະ ວິຊາການໂຄງການ. ມາໃນທ້າຍປີ 2015 ມີຊາວນາ ຕົວຫຼັກ 29 ຄົນ ໄດ້ກາຍເປັນ ຜູ້ເຜີຍແຜ່ ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ໃຫ້ຄອບຄົວອື່ນ. (8 ຄົນ ຢູ່ເມືອງໄຊບົວທອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ, 9 ຄົນຢູ່ ເມືອງອາດສະພອນ ແລະ 12 ຄົນຢູ່ ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ). ເບີ່ງເລື່ອງອື່ນໆ

ການພັດທະນາ ຊຸມຊົນ ເປັນວຽກ ທີ່ບໍ່ງ່າຍ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ ແມ່ນວຽກ ທີ່ຍາກ ເກີນໄປ ຖ້າຫາກ ທຸກຄົນ ຮ່ວມແຮງ ຮ່ວມໃຈ ກັນເຮັດ. ສາລະຄະດີ ເລື່ອງນີ້ ໄດ້ສັງລວມ ເອົາບາງ ບ້ານ ທີ່ສະມາຄົມ ພວກເຮົາ ໄດ້ສະໜັບ ສະໜູນ, ເປັນ ສາລະຄະດີ ຖ່າຍທອດ ຄວາມຮູ້ສືກ ຂອງຊາວ ບ້ານ ທີ່ເຫັນ ການປ່ຽນແປງ ຂອງບ້ານ ເຂົາເຈົ້າເອງ. ເບີ່ງເລື່ອງອື່ນໆ

ນາງ ດາວວອນ ຢູ່ ບ້ານຄຳພູ ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນຜູ້ໜື່ງ ທີ່ມີຄວາມ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການ ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ. ລາວເປັນຄົນ ທີ່ດຸໝັນ ແລະ ມັກຮຽນຮູ້  ເພື່ອໃຫ້ ຊິວິດ ການເປັນຢູ່ ຂອງຕົນດີຂື້ນ. ເບີ່ງເລື່ອງອື່ນໆ

 

ຮູ້ຈັກກັບພວກເຮົາໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ

ຖ້າຢາກຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຍິນດີຖ້າທ່ານມີຂໍ້ແນະນໍາ, ຄຳເຫັນ ແລະ ການຕຳນິຕິຊົມ

ຜູ້ໃຫ້ທືນ