Ongoing Project/Program

Improved Cookstoves Programme Lao PDR

the Lao social organizations network involved in the forest law implementation, management and timber trade

The promoting civil society participation to improve the implementation of the Lao national nutrition strategy

The Agriculture Learning Station of Kang Kia Community

The Community-Based Inclusive Development project

Service Inclusion for Persons with Disabilities

2

3

4

5

6

7

3

5

8

6

7 provinces: Xiengkhouang , LuangPrabang , Xayabouri , Vientiane , Vientiane Capital, Savannakhet and Champasak Province.

in 20 villages in Chomphet District, Luang Prabang Province

in 6 villages in Samouay District, Salavan Province

Vientiane Capital

17 Village-Phaxay district Xiengkhouang Province, 13 Village Thoulakhom districe Vientiane Province,

16 Village-Xaychamphone districe, Bolikhamxay province

The Capacity building on Enhancing Resilience to Forest Fire and Local Livelihood and Market Linkage

10 Villages in Pakse district and 5 villages in Bachieng district, Champasak Province

Kangkia village in Bachiengchalernsouk district, Champasak Province

8

The Laos Maternal Child Health and Nutrition

Lamam district and Dakchueng district, Sekong Province

ແຜນງານສົ່ງເສີມເຕົາປະຢັດ ໃນ ສປປ ລາວ

ຢູ່ 7 ແຂວງ: ແຂວງຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ແຜນງານສົ່ງເສີມເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ແຜນງານສົ່ງເສີມເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການຂອງ ສະມາຄົມ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຫຼາຍພື້ນທີ່ໃນປະເທດລາວຄື: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນຈາກ Endev, ມູນຄ່າ 225,000 ໂດລາ ໃນປີ 2021, ເຊິ່ງມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເລີ່ມແຕ່ປີ 2013 - ປັດຈຸບັນ, ໂດຍໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບ ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດເນເທີແລນ (ທີ່ປຶກສາດ້ານເຕັກນິກ) ຫຼື SNV, ສະຖາບັນພະລັງທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ແຜນງານສົ່ງເສີມເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນໂຄງການໜື່ງທີ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນ SDG 7 ຄື: ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງສຳລັບໝົດທຸກຄົນ. ໃນ SDG 13 ຄື: ເອົາມາດຕະການອັນຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຮັບມືຜົນກະທົບຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນ SDG 15 ຄື: ປົກປ້ອງ, ຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລະບົບນິເວດແບບຍືນຍົງ, ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ, ຢຸດຕິ ແລະ ຟື້ນຟູການເສື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ຢຸດການສູນເສຍຊິວະນາໆພັນ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ IX ເຊິ່ງນອນຢູ່ເປົ້າໝາຍທີ 4 ໃນແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 1 ຄື: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ; ໃນແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2 ຄື: ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ໃນແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 3 ຄື: ເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານການພັດທະນາຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບ ພະລັງງານທົດແທນໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2011 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າທັງໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ ນຳໃຊ້ຟືນ ແລະ ຖ່ານເປັນເຊື້ອເພີງໃນການແຕ່ງກິນ ແລະ ໃຊ້ສຳລັບການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ. ເຊິ່ງເຊື້ອເພີງທີ່ໃຊ້ໃນການແຕ່ງກິນແມ່ນກວມເອົາ 70% ຂອງການໃຊ້ພະລັງງານທົ່ວປະເທດ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສາເຫດສົ່ງຜົນໃຫ້ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼຸດລົງ ແລະ ຍັງກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະຜິດທາງອາກາດທີ່ຢູ່ພາຍໃນຄົວເຮືອນອີກດ້ວຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງໄດ້ມີໂຄງການນີ້ຂື້ນມາ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາແບບຕ່ອງໂສ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດແບບຍືນຍົງ, ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຊື້ອເພີງທີ່ສະອາດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເຊິ່ງຈະລວມໄປເຖິງການນໍາໃຊ້ຟືນ ແລະ ຖ່ານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນປາກົດການອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼັກແມ່ນ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຕົາ ແລະ ຜູ້ຜະລິດເຕົາ.

ໂຄງການແຜນງານສົ່ງເສີມເຕົາປະຢັດມີ 3 ກິດຈະກຳຫຼັກ ແລະ 15 ກິດຈະກຳຍ່ອຍ

 1. ວຽກງານງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ
 • ລົງສະໜັບສະໜູນຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບຄຸນນະພາບເຕົາປະຢັດ

 • ສະໜອງສະຕິກເກີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດຫຼັງຈາກຜ່ານມາດຕະຖານ

 • ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດ ປະຈຳໄຕມາດໃນທຸກພື້ນທີ

 • ກວດກາມາດຕະຖານຂອງເຄື່ອງມື້ທີໃຊ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ນຳເຕົາເຂົ້າຫ້ອງທົດສອບ

 • ສະໜອງອຸບປະກອນທີຈຳເປັນໃນການຜະລິດ

 1. ວຽກງານທົດສອບເຕົາປະຢັດ
 • ທົດສອບເຕົາປະຢັດ

 • ສະໜອງເຄື່ອງມື, ອຸບປະກອນໃນການທົດສອບ

 • ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດໃໝ່

 • ກວດກາຫ້ອງເຜົາເຕົາ

 1. ວຽກງານສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ເຕົາປະຢັດ
 • ລົງຂາຍເຕົາຕາມຕະຫຼາດ, ເທດສະການສຳຄັນໃນທຸກພື້ນທີ

 • ລົງສະໜັບສະໜູນຮ້ານຄ້າທີຈຳໜ່າຍເຕົາປະຢັດ

 • ໂຄສະນາ ແລະ ປຽບທຽບການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ

 • ລົງໂຄສະນາ ທາງ ໂທລະພາບ,ວິທະຍຸ ແລະ ໜັງສືພິມ

 • ຜະລິດອຸບປະກອນໂຄສະນາ

 • ປະຊຸມປະຈຳປີ ແລະ ຈົກສະຫຼາກຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າທີໃຊ້ເຕົາປະຢັດ

ວຽກງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ

ລົງສະໜັບສະໜູນຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບຄຸນນະພາບເຕົາປະຢັດ.

ພວກເຮົາທີ່ປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະພື້ນທີ່ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອລົງໄປຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຜູ້ຜະລິດ ພ້ອມທັງໄດ້ແນະນຳຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ຜະລິດອີກດ້ວຍເຊັ່ນ: ການປັ້ນເຕົາ, ການແຕ່ງເຕົາ, ການເຈາະຮັງເຜິ້ງ, ການຢັດເຕົາ ແລະ ການເຜົາເຕົາ. ເພື່ອໃຫ້ການຜະລິດເຕົາໄດ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່ຄື ການນຳໃຊ້ຊຸດປັ້ນເຕົາແບບໄຮໂດລິກ. ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2021 ຜ່ານມາທີມງານໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຜູ້ຜະລິດທັງໝົດ 352 ຄັ້ງ.

ສະໜອງສະຕິກເກີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດຫຼັງຈາກຜ່ານມາດຕະຖານ.

ນັບແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2021 ຮອດປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາ ທີມງານສົ່ງເສີມການຜະລິດເຕົາປະຢັດປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະພື້ນທີ່ ຕ່າງກໍໄດ້ພາກັນ ສືບຕໍ່ລົງສະໜັບສະໜູນຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜູ້ຜະລິດເຕົາປະຢັດທັງໝົດ ໂດຍການມອບສະຕິກເກີຕິດເຕົາໃຫ້, ພ້ອມທັງໄດ້ແນະນຳເຕັກນິກວິທີການນຳໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ໃນກິດຈະກຳສະໜອງສະຕິກເກີ້ເຕົາໃຫ້ຜູ້ຜະລິດທົ່ວປະເທດ ປີ 2021 ສັງລວມທັງໝົດ 126,162 ກາໝາຍ.

ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຜະລິດປະຈຳໄຕມາດໃນທຸກພື້ນທີ່

ເພື່ອເປັນການລາຍງານວຽກການຜະລິດເຕົາພ້ອມທັງວາງແຜນການຜະລິດເຕົາໃນຕໍ່ໜ້າ, ໃນທຸກໆ 3 ເດືອນ ພວກເຮົາໃນນາມທີມງານສົ່ງເສີມການຜະລິດແຕ່ລະພື້ນທີ່ ກໍ່ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດຂື້ນ, ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ສະຫຼຸບຜົນໄດ້ຮັບທຸກໆ 03 ເດືອນ ແລະ ວາງແຜນການຜະລິດ 03 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ, ໂດຍໄດ້ປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ບັນຫາ, ອຸປະສັກ, ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອນຳເອົາມາປັບປຸງການຜະລິດໃຫ້ດີຂື້ນ. ເຊິ່ງຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳໄຕມາດທັງໝົດ 15 ຄັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ.

ກວດກາມາດຕະຖານຂອງເຄື່ອງມືທີໃຊ້ໃນການຜະລິດ ແລະ ນຳເຕົາເຂົ້າຫ້ອງທົດສອບ

ພວກເຮົາໄດ້ມີການແນະນຳໃຫ້ທີມງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່ສືບຕໍ່ລົງກວດກາອຸປະກອນໃນການຜະລິດເຕົາ. ເຊິ່ງໄດ້ມີການກວດກາຫ້ອງເຜົາເຕົາ, ກວດກາການດູດອາກາດຂອງເຕົາ, ກວດກາການຄົງໂຕຂອງຫ້ອງເຜົາເຕົາ, ລວມເຖິງວັດຖຸດິບທັງໝົດຂອງການຜະລິດ. ໂດຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ທີມງານວິຊາການຈະສຸມເອົາເຕົາຈຳນວນ 33 ໜ່ວຍ ເຂົ້າວັດແທກຄ່າມາດຕະຖານຂອງເຕົາແຕ່ລະປະເພດໃນຫ້ອງທົດສອບ. ປີທີ່ຜ່ານມາພວກເຮົາສາມາດສັງລວມການທົດສອບເຕົາໄດ້ທັງໝົດ 99 ຄັ້ງ.

ສະໜອງອຸປະກອນທີຈຳເປັນໃນການຜະລິດ

ກິດຈະກຳການສະໜອງອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃນການຜະລິດ ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ມີການສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຊຸດປັ້ນເຕົາ, ຈັກໂມ້, ຫຼອດເຈາະ ແລະ ກາຈ້ຳ. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາພວເຮົາໄດ້ລົງສະໜອງຊຸດປັ້ນເຕົາໃຫ້ຜູ້ຜະລິດທັງໝົດໄດ້ 8 ຊຸດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຫ້ອງເຜົາເຕົາໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໄດ້ 6 ແຫ່ງ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາກໍມີແຜນທີ່ຈະປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນຕໍ່ໜ້າຄື: ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບເຕົາປະຢັດ ແລະ ມອບສະຕິກເກີ້ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ, ລົງຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຫ້ອງເຜົາເຕົາແບບໃໝ່ຂອງຜູ້ຜະລິດທົ່ວປະເທດ, ລົງແນະນຳເຕັກນິກການຜະລິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ລົງກວດກາເຕົາເພື່ອນຳເຂົ້າຫ້ອງທົດສອບ.

ວຽກງານທົດສອບ

ທົດສອບເຕົາປະຢັດ

ພວກເຮົາພ້ອມດ້ວຍທີມງານວິຊາການຂອງໂຄງການຮ່ວມກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຂົ້າທົດສອບການຜະລິດເຕົາຂອງຜູ້ຜະລິດວ່າໄດ້ຄຸນນະພາບຕາມເປົ້າຫຼືບໍ່. ໂດຍຜ່ານຂະແໜງຊັບສີນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ. ເຊິ່ງອຸປະກອນທີ່ໄດ້ເອົາມາທົດສອບເຕົາມີ: ຖ່ານດັງໄຟ, ໄມ້ຟືນດັງໄຟ, ໄມ້ແປກອ່ອຍໄຟ ແລະ ເຕົາ. ໂດຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງເພິ່ນໄດ້ສຸມເອົາເຕົາຈຳນວນ 33 ໜ່ວຍເຂົ້າວັດແທກຄ່າມາດຖານຂອງເຕົາແຕ່ລະປະເພດໃນຫ້ອງທົດສອບ.

ສະໜອງເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນໃນການທົດສອບ

ນອກຈາກວຽກງານການຈັດກິດຈະກຳການທົດສອບເຕົາແລ້ວ ພວກເຮົາທີມງານໂຄງການທີ່ປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະພື້ນທີ່ ຍັງໄດ້ລົງສະໜັບສະໜູນເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນໃນການທົດສອບໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການທົດສອບກໍ່ຄື: ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ-ວັດສະດຸໃຫມ່ ແລະ ພະແນກພະລັງງານບໍ່ແຮ່. ເພື່ອເປັນການສານສຳພັນມິດທະໄມຕີ ແລະ ເປັນການກະຕຸ້ນການຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜະລິດເຕົາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ານຈຳນວນ ແລະ ຄຸນະພາບໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດໃໝ່

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບທົດສອບເຕົາຂອງໂຄງການພວກເຮົາ ນອກຈາກຈະລົງທົດສອບເຕົາ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນໃນການທົດສອບເຕົາແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ທີມງານທົດສອບເຕົາທີ່ປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະພື້ນທີ່ ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິທີການທົດສອບເຕົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ນຳພາທີມງານທົດສອບລົງຕິດຕາມການຜະລິດຂອງຜູ້ຜະລິດໃນແຕ່ລະແຂວງ. ເພື່ອເປັນການກວດກາວັດແທກຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງເຕົາ ໂດຍໃຫ້ນຳເຕົາເຂົ້າທົດສອບ ທຸກໆ 3 ເດືອນ, ເພື່ອໃຫ້ເຕົາມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ສາມາດນຳອອກຈຳໜ່າຍສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້.

ກວດກາຫ້ອງເຜົາເຕົາ

 ໃນທຸກພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການ ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ມີທີມງານທີ່ປະຈຳຢູ່ແຕ່ລະບ່ອນ, ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ມີການແນະນຳໃຫ້ທີມງານໝັ່ນລົງຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຫ້ອງເຜົາເຕົາຂອງຜູ້ຜະລິດ. ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ການຜະລິດເຕົາຂອງຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະບ່ອນໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຫຼັງຈາກເຜົາເຕົາແລ້ວ ເຮົາຈະໄດ້ເຕົາປະຢັດທີຜ່ານມາດຕະຖານຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະນຳອອກຈຳໜ່າຍສູ່ພາຍນອກ

ແຜນຕໍ່ໜ້າ: ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ການທົດສອບເຕົາຮ່ວມກັບສະຖາບັນພະລັງທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່; ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມຫ້ອງທົດສອບນຳວິຊາການໃນແຕ່ລະເດືອນ, ສືບຕໍ່ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທົດສອບເຕົາປະຢັດໃນແຕ່ລະພື້ນທີ ເພື່ອແລກປ່ຽນເຕັກນິກການທົດສອບ, ສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມຂອງຜູ້ທົດສອບ ແລະ ສືບຕໍ່ປັບປຸງວຽກງານທົດສອບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃນປີຕໍ່ໄປ

ວຽກງານສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ເຕົາປະຢັດ

ລົງຂາຍເຕົາຕາມຕະຫຼາດ, ເທດສະການສຳຄັນໃນທຸກພື້ນທີ່.

ພວກເຮົາມີທີມງານໂຄສະນາສະເພາະຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່, ເຊິ່ງພວກເຮົາກໍໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄສະນາເຕົາປະຢັດໂດຍໄດ້ລົງຂາຍຕົງຫາຜູ້ຊົມໃຊ້, ພໍ່ຄ້າ, ແມ່ຄ້າໃນພື້ນທີຕ່າງໆ ຜ່ານການຕັ້ງບູດໂຄສະນາ, ການແຈກແຜ່ນຜັບ ຫຼື ໃບປິວ, ການປະຊາສຳພັນ. ພ້ອມກັນນີ້ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຊົມໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນວ່າ: ມີການຈົດຄູ່ປ໋ອງ ພ້ອມຈັບສະຫຼາກແຈກລາງວັນ ປະກອບມີ: ຖົງຜ້າ, ຜ້າກັນເປື້ອນ, ເສື້ອຍຶດ, ເຕົາ ແລະ ອື່ນໆ.

ລົງສະໜັບສະໜູນຮ້ານຄ້າທີຈຳໜ່າຍເຕົາປະຢັດ.

ພວກເຮົາໃນທຸກພື້ນທີ່ມີທີມງານສົ່ງເສີມການຂາຍ ແລະ ຈຳໜ່າຍເຕົາ ເຊິ່ງແຕ່ລະທີມງານກໍ່ລ້ວນແຕ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ທີມງານແຕ່ລະພື້ນທີ່ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງເຕົາຢູ່ຕາມເຮືອນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງເຕົາຕາມຮ້ານຄ້າໃນທົ່ວປະເທດ ພ້ອມກັບເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັບພໍ່ຄ້າຄົນກາງໃນການກະຈາຍເຕົາສູ່ຮ້ານຄ້າແຕ່ລະພື້ນທີ່, ປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນກັບພໍ່ຄ້າຄົນກາງທັງໝົດ 37 ຄັ້ງ.

ຜະລິດອຸປະກອນໂຄສະນາ.

ໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ໂຄສະນາຜ່ານການລົງພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ແລະ ໂຄສະນາຜ່ານສື່ຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳການຜະລິດອຸປະກອນໂຄສະນາອີກດ້ວຍ. ໂດຍພວກເຮົາເລີ່ມຈາກການກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນໃນການຜະລິດເປັນຕົ້ນແມ່ນທາງດ້ານເນທ້ອໃນ, ຮູບພາບປະກອບ ແລະ ຮູບແບບຂອງມັນ. ເຊິ່ງທັ້ງໝົດນັ້ນໄດ້ຜ່ານການເຫັນດີຈາກທີມງານໂຄງການ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສະມາຄົມ. ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້. ໃນປີທີ່ຜ່າອຸປະກອນໂຄສະນາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ ປະກອບມີ: ປ້າຍໂຄສະນາເຕົາປະຢັດ, ແຜ່ນພັບ, ຜ້າໄວນິວ, ປ້າຍຕັ້ງທີ່ມີຮູບເຕົາປະຢັດ. ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອໄວ້ໃຊ້ໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ທີມງານແຕ່ລະພື້ນທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ ແລະ ມອບໃຫ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ປະຊຸມປະຈຳປີ ແລະ ຈົກສະຫຼາກຄືນກຳໄລໃຫ້ລູກຄ້າທີນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ.

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ປີ 2021 ຂອງໂຄງການແຜນງານສົ່ງເສີມເຕົາປະຢັດ, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ 2 ພື້ນທີ່ຄື: ທີມງານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງຈັດຢູ່ເມືອງ ວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ. ພື້ນທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ຈັດຢູ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອສະຫຼຸບວຽກງານການຜະລິດ, ການຈຳໜ່າຍ ແລະ ການທົດສອບ ປະຈຳປີ 2021 ຂອງໂຄງການ, ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ມີການແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຫຼາຍໆຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດເຕົາຈາກຜູ້ຜະລິດທັງໝົດ ເພື່ອໃນຕໍ່ໜ້າຈະສາມາດສ້າງເປັນເຄືອຂ່າຍໃນວຽກງານການຜະລິດ, ວຽກງານທົດສອບ ແລະ ວຽກງານຈຳໜ່າຍເຕົາປະຢັດໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂື້ນອີກ.

ແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ: ທີມງານພວກເຮົາໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ ຈະຕັ້ງໜ້າສືບຕໍ່ລົງໂຄສະນາຂາຍເຕົາຮ່ວມກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ເກັບຂໍ້ມູນຮ້ານຄ້າ ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນຜູ້ຊົມໃຊ້; ສືບຕໍ່ໂຄສະນາຂາຍເຕົາຮວ່ມກັບພໍ່ຄ້າຄົນກາງລົງແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ໂຄສະນາຕາມຕະຫຼາດ ສາທິດການແຕ່ງກິນຮ່ວມກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ໂຄສະນາ ແລະ ປຽບທຽບການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄສະນາ ແລະ ປຽບທຽບການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນຈັດຕັ້ງຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່, ໂດຍໄດ້ລົງຈັດຕັ້ງຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ທີ່ເພິ່ນມີກິດຈະກຳ ເຊັ່ນວ່າ: ຢູ່ຕາມງານມະຫາກຳອາຫານ, ກິດຈະກຳຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ. ຄືດັ່ງຜ່ານມານີ້, ທີມງານພວກເຮົາປະຈຳພື້ນທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຈັດກິດຈະກຳສາທິດການປຸງແຕ່ງອາຫານ (ທອດລູກຊີ້ນ), ໂດຍການເອົາເຕົາປະຢັດຂອງໂຄງການສົມທຽບກັບເຕົາດຳທົ່ວໄປ, ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຕົາປະຢັດ ແລະ ເຕົາດຳທົ່ວໄປ. ເຊິ່ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາພວກເຮົາສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 62 ຄັ້ງ.

ລົງໂຄສະນາທາງ ໂທລະພາບ,ວິທະຍຸ ແລະ ໜັງສືພິມ.

ນອກຈາກຈະມີການລົງໂຄສະນາເຕົາຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ມີການໂຄສະນາ ແລະ ປະຊາສຳພັນໂດຍໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ໂຄສະນາກ່ຽວກັບເຕົາປະຢັດ, ການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຕົາປະຢັດຜ່ານສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄສະນາຜ່ານທາງວິທະຍຸ, ໂຄສະນາຜ່ານທາງໂທລະພາບ, ໂຄສະນາຜ່ານທາງໜັງສືພິມ. ເຊິ່ງກິດຈະກຳນີ້ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຂື້ນທັງໝົດ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງ ຈຳປາສັກ.