ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍການຍົກລະດັບການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ

ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທຸກຄົນໃນຊຸມຊົນ

ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຕາມທິດສີຂຽວ-ຍືນຍົງ

ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເພື່ອການສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບ

ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄົນພິການ

 • ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

 • ສົ່ງເສີມເຕັກນິກການຜະລິດ

 • ສົ່ງເສີມການສ້າງລາຍຮັບ

 • ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

 • ສົ່ງເສີມໂພສະນາການທີ່ດີ

 • ສົ່ງເສີມສຸຂະອານາໄມທີ່ດີ

 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ

 • ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດຕ່າງໆ

 • ແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

 • ປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນ

 • ສົ່ງເສີມການສ້າງໂຮງຮຽນສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ

 • ສະໜັບສະໜູນການຮຽນ-ການສອນ

 • ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ

 • ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

 • ສົ່ງເສີມການສ້າງແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບ

 • ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ກິລາສຳລັບເດັກພິການ

 • ສົ່ງເສີມວຽກງານໜ້າທີການ ແລະ ການເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງ

 • ຫ້ອງການປະສານງານ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ

 • ກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນອາຊຽນ

 • ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການລາວ

 • ເຄືອຂ່າຍພັນທະມິດການຮຽນຮູ້ລະບົບນິເວດກະສິກຳໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

 • ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້