ສ້າງຈາກຊີວິດຈິງ ຂອງ ແກ້ວລຳມອນ ວົງດາລາ

ວິດີໂອສັ້ນທີ່ສ້າງຈາກຊີວິດຈິງ ຂອງ ແກ້ວລຳມອນ ວົງດາລາ, ຫຼື ແກ້ວ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານການເບິ່ງເຫັນມາແຕ່ກຳເນີດ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຍອມແພ້ ໄດ້ພະຍາຍາມ ຮຽນຮູ້ສິງຕ່າງໆ ຈົນໄດ້ມີໂອກາດມີວຽກເຮັດງານທຳ ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານໄອທີ ແລະ ສິງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄືຢາກໃຫ້ສັງຄົມເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນພິການໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດຂອງເຂົາຢ່າງເຕັມທີ່.