ເຕົາປະຢັດ 1,000 ກວ່າໜ່ວຍພ້ອມຈຳໜ່າຍທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ແຜນງານສົ່ງເສີມເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນແຜນງານ ຂອງ ສະມາຄົມ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ.

9/14/20231 min read

ການສົ່ງເສີມນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ກໍເປັນອີກໜື່ງໜ້າວຽກທີ່ພວກເຮົາ ຮ່ວມກັບ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ໂດຍການເອົາເຕົາປະຢັດໄປຂາຍເປັນຈຳນວນຫລາຍ ໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ສາມາດເຂົ້າຮອດເຈົ້າເຖິງການນຳໃຊ້ເຕົາທີ່ມີປະສິດທີພາບ ແລະ ເຮັດດ້ວຍສີມືຄົນລາວເຮົາເອງ.

ໃນຕົ້ນເດືອນ ກັນຍາ 2023, ເຕົາໄດ້ຖືກຂົນຂຶ້ນລົດບັນທຸກ ເພື່ອນຈັດສົ່ງໄປທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງເປັນ ເຕົາຈຳນວນ 1,241 ໜ່ວຍ ປະກອບມີໂຮງງານ ທ່ານ ແກ້ວ 471 ໜ່ວຍ, ທ່ານ ເສືອ 470 ໜ່ວຍ ແລະ ທ່ານ ຈ່ອຍ 300 ໜ່ວຍ.