ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ວິຊາການດ້ານການປູກຝັງ 2 ຕຳແໜ່ງ

ວິຊາການດ້ານການປູກຝັງ 2 ຕຳແໜ່ງ

ວິຊາການດ້ານວຽກງານປ່າໄມ້ 1 ຕຳແໜ່ງ

ພັດທະນາຊຸມຊົນ 6 ຕຳແໜ່ງ

ຜູ້ຊ່ວຍການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ 4 ຕຳແໜ່ງ

ປິດຮັບສະໝັກ 18 ມີນາ 2024

Duration: 06 months (will be considered to be an employee based on performance review)

Association for Rural Mobilisation and Improvement (ARMI) aims to contribute to the wellbeing of the multi-ethnic people groups based on mutual respect, equal opportunity, care for the environment, and the sustainable use of resources. It is one of the Lao Civil Society Organization with members and activities at national level. It was established in 2006 and has been approved by the Ministry of Home Affairs since August 2012.

CALLING FOR VOLUNTEERS

Position Title: 02 volunteers (paid volunteer)

Closing date: 06 June 2023 (17:00)

The association has a need for volunteers, the details are as follows:

Position summary:

 • The volunteers will be assisting the project coordinator on the project implementation, administration, following up on the progress of work, and providing support as needed by the supervisor.

Qualification:

 • Recent graduates with a bachelor's degree in any field who have a good level of English and are comfortable with work that requires regular work;

 • Lao nationals under 35 years of age, regardless of gender, ethnic group, or disability;

 • Computer literacy and strong working knowledge of ICT technologies (Word, Excel, Power Point, and email);

 • Having the skills of working in a good team, being open to learning, having a good attitude, having communication skills, being committed to work, being creative, and having confidence.

How to apply:

ໄລຍະເວລາສັນຍາ: 12 ເດືອນ

ລາຍງານເຖິງ: ຫົວໜ້າການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານ

ບ່ອນປະຈໍາການ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Association for Rural Mobilisation and Improvement (ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ມີຄວາມປາດຖະໜາປະກອບສ່ວນເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມບັນດາເຜົ່າມີຄວາມຜາສຸກ ບົນພື້ນຖານຄວາມເຄົາລົບເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີໂອກາດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຍືນຍົງ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ມີສະມາຊິກ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2006 ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຈາກກະຊວງພາຍໃນຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ. ສະມາຄົມພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ງົບປະມານ, ການລົງບັນຊີ ລາຍຮັບ-ຈ່າຍ, ລະຫັດກິດຈະກຳ, ລະຫັດຜູ້ໃຫ້ທືນ ແລະ ລະຫັດອືນໆ;

 • ກະກຽມການປິດບັນຊີປະຈຳເດືອນ ແລະ ປີ ພ້ອມທັງເຮັດບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນ ແລະ ກະກຽມການກວດກາການເງິນຈາກພາຍນອກໃຫ້ມີຂໍ້ພິດພາດໜ້ອຍທີ່ສຸດ;

 • ະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະ ສະມາຄົມ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 • ຈົບໃນະລະດັບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການເງິນ, ບໍລິຫານ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

 • ສັນຊາດລາວ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ;

 • ມີທັກສະພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີໃນລະດັບດີ (Word, Excel, Power Point, Email);

 • ມີທັກສະຂອງການເຮັດວຽກເປັນທີມທີ່ດີ, ເປັນເຈົ້າການ, ມີຈິດອາສາ, ອັດທະຍາໄສດີ, ມີທັກສະການສື່ສານ, ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການເຮັດວຽກ, ຕັ້ງໃຈໃນການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ;

ຂໍ້ມູນໃນການສະໝັກ:

ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມເປັນພິການ,ຄົນຊົນເຜົ່າ,ແມ່ຍິງ ແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະໝັກ. ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແມ່ນສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ(Cover Letter)ແລະ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້(CV)ມາໄດ້ທີ່ອີເມວsouvanny@armi.laແລະinfo@armi.laຫຼື ເບີໂທ+856-20-95780087.ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພວກເຮົາແມ່ນເບິ່ງໄດ້ທີ່www.armi.la

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຜູ້ຊ່ວຍການເງິນ 1 ຕຳແໜ່ງ

ປິດຮັບສະໝັກ 20 ມິຖຸນາ 2023