ໂຄງການທີ່ສຳເລັດ

ຢູ່ 12 ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເມືອງອາດສະພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທີ່ເມືອງອາດສະພອນ, ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຢູ່ 10 ບ້ານ ເມືອງຈອມເພັດ, 10 ບ້ານ ເມືອງປາກອູ, 10 ບ້ານ ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຢູ່ 18 ບ້ານ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 25 ບ້ານ ທີ່ແຂວງຫົວພັນ

ຢູ່ 7 ບ້ານ 4 ເມືອງ ໃນ 3 ແຂວງ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

3

4

5

6

ທີ່ 16 ບ້ານ ເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງວັກຊີນ, ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

10 ບ້ານ ເມືອງທ່າປາງທອງ, 10 ບ້ານ ເມືອງອາດສະພອນ, 10 ບ້ານ ເມືອງນອງ, 10 ບ້ານ ເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

7

8

14 ບ້ານ ເມືອງອາດສະພອນ, 11 ບ້ານ ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 5 ບ້ານ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ

9

ແຜນງານ ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງເຂດສະຫງວນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ

5 ບ້ານ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ

10

ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນຊັ້ນປະຖົມ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ 5 ແຫ່ງ ຢູ່ ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາ

ໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການຂອງສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 12 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຄື: ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນດົງຂວາງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນກາງຕີ້ວ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຕັບເຕົ່າ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມກາງບອນ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຄັນຕະກຽນ, ໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມບັງແບດ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຄຳພູ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານທົ່ງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຮ່ອງເໝືອງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຕາດຂາແດງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນພະນອມພອນ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຜັກກະດາ. ທີ່ເມືອງອາດສະພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ອົງການ ຄໍໂອເປີເຣດ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ມູນຄ່າ 120.720 ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 – 31 ມີນາ 2022, ໂດຍໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຕາງໜ້າໂດຍ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ສະຫັວນນະເຂດ.

ໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາເປັນໂຄງການໜື່ງທີ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDG 4 ກໍ່ຄື: ຮັບປະກັນການສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບເທົ່າທຽມ ແລະ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມກາລະໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດສຳລັບໝົດທຸກຄົນ ແລະ ກໍ່ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 9IX ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍທີ 2 ກໍ່ຄື ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 2 ເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບການສືກສາໃນທຸກລະດັບໃຫ້ສູງຂື້ນ ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂການເຂົ້າເຖິງການສືກສາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທັງເປັນການຮອງຮັບອຸດສາຫະກຳ 4.0.

ອີງຕາມການເກັບຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຫັນວ່າ ໂຮງຮຽນໃນເຂດບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຍັງມີຫຼາຍຢ່າງບໍ່ທັນພຽງພໍເຊັ່ນ: ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ຫ້ອງຮຽນ, ຄູຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທັກສະການສອນແບບໃໝ່, ຄອບຄົວທຸກຍາກບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະຊື້ເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນຕະຫຼອດຮອດການບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສຶກສາຂອງລູກ. ການປະຕິບັດບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານລວມທັງການສົ່ງເສີມການສຶກສາຂອງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ສະໜັບສະໜູນສົ່ງເສີມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາ ຈື່ງເກີດຂື້ນ. ເຊິ່ງມີຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງກົງແມ່ນນັກຮຽນ 622 ຄົນ ແລະ ທາງອ້ອມແມ່ນຄູ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ, ຄະນະກຳມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ປະມານ 1,000 ຄົນ. ໂຄງການມີຄາດຄະເນຜົນຮັບຄື:

 • ອັດຕາການປະລະ ແລະ ການຄ້າງຫ້ອງຮຽນຂອງນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍບໍ່ເກີນ 5%.

 • ຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂອງຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນເປົ້້າໝາຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮັບຝຶກອົບຮົມຈາກໂຄງການ (ຄູ 38 ຄົນ).

 • ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຄະນະພັດທະນາການສືກສາຂັ້ນບ້ານຂອງໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ລິເລີ່ມການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນໂດຍການສະໜັບສະໜູບຈາກຊາວບ້ານ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາ

1) ການປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນ

 • ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຕະຕັ່ງ

 • ປັບປຸງບໍລິເວນໂຮງຮຽນ

 • ຫ້ອງອ່ານ (ມຸມສຳລັບອ່ານໜັງສື)

 • ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນການຮຽນສຳລັບນັກຮຽນ

 • ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ

2) ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນການສອນ

 • ຝຶກອົບຮົມຄູຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ

 • ການສະໜັບສະໜູນລາງວັນດີເດັ່ນສຳລັບໂຮງຮຽນ, ຄູດີເດັ່ນປະຈຳປີ ແລະ ຄູອາສາ

 • ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກສາກົນ

 • ການປ່ຽນເເປງພຶດຕິກໍາ ແລະ ຝຶກທັກສະຊິວິດ

3) ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານການສຶກສາໃຫ້ເເກ່ຊຸມຊົນ

 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ

 • ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການໂຮງຮຽນ

 • ກອງປະຊຸມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ

ໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນບ້ານເຮົາ ມີ 3 ກິດຈະກຳຫຼັກ ແລະ 12 ກິດຈະກຳຍ່ອຍ

ການປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນໂຮງຮຽນ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ຍັງບໍ່ທັນມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນບໍ່ຢາກມາໂຮງຮຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ສະຖານທີ່ອາຄານຊຸດໂຊມ, ໂຕະຕັ່ງເປ່ເພ, ຫ້ອງນ້ຳບໍ່ພຽງພໍ, ບາງໂຮງຮຽນບໍ່ມີເດີ່ນເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຮັດກິດຈະກຳ, ຍັງບໍ່ມີຫ້ອງອ່ານ ແລະ ຕຳລາຮຽນຍັງບໍ່ພຽງພໍ. ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈື່ງມີກິດຈະກຳດັ່ງນີ້:

ປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງອາຄານໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຕະຕັ່ງ

ປັບປຸງບໍລິເວນໂຮງຮຽນ

ຫ້ອງອ່ານ (ມຸມສຳລັບອ່ານໜັງສື)

ກິດຈະກຳນີ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານກໍຄື: ຄູ-ນັກສຶກສາ ຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊັ່ນ: ການທາສີປ້າຍໂຮງຮຽນພ້ອມເເຕ້ມຕົວໜັງສື, ສ້າງຮົ້ວໜາມໝາກຈັບອ້ອມໂຮງຮຽນ, ກໍ່ສ້າງຕີນຫຼັກເສົາທຸງ, ກະດານຫໍຂ່າວ, ຕູ້ໃສ່ປື້ມ, ກໍ່ສ້າງຫ້ອງນ້ຳໃໝ່, ສ້າງຫ້ອງຮຽນໄມ້ເພີ່ມ, ສະໜອງກະດານດໍາໃໝ່, ມ້າງໂຮງຮຽນຫຼັງເກົ່າ ເເລະ ຍ້າຍປຸກສ້າງໂຮງຮຽນໄມ້ຫຼັງໃໝ່ໂດຍນໍາໃຊ້ໄມ້ເກົ່າ ເເລະ ໄມ້ໃໝ່ຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງບ້ານ ແລະ ເຈາະນຳ້ບາດານ.

ກິດຈະກຳການປັບປຸງບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ, ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ, ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ, ຊ່າງປະຈໍາບ້ານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປັບປຸງບໍລິເວນໂຮງຮຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ເຮັດເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ຂະບວນການສ້າງເຄື່ອງໂອ່ນຊາ, ເດື່ອງດ່າງ ເເລະ ຢາງຕີນລົດ.

ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳນີ້ໃນ 10 ໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຖັງຢາງເກັບມ້ຽນປຶ້ມ, ປຶ້ມນິທານ 449 ເລື່ອງ, ເລື່ອງລະ 2 ຫົວ ລວມທັງໝົດເເມ່ນ 1,298 ຫົວ, ສະໜອງນິທານເຈ້ຍ, ປື້ມນິທານກາບກອນທີ່ທາງວິຊາການເມືອງ ເເລະ ວິຊາການໂຄງການໄດ້ຜະລິດເອງເເບບງ່າຍດາຍສະບັບກັອບປີ້ໃສ່ເຈ້ຍເເຂງ 7 ເລື່ອງໃຫ້ເເກ່ຄູສອນທັງໝົດ 38 ທ່ານ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດກິດຈະກຳການເລົ່ານິທານ ໃຫ້ເເກ່ນັກຮຽນກ່ອນການຮຽນ.

ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນການຮຽນສຳລັບນັກຮຽນ

ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນ

ພວກເຮົາໄດ້ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນການຮຽນໃຫ້ກັບນ້ອງໆນັກຮຽນ ຈຳນວນ 1,490 ຄົນ (ຍິງ 787 ຄົນ) ໃນ 12 ໂຮງຮຽນ. ໃນນັ້ນ, ມີນັກຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວທຸກຍາກ 306 ຄົນ. ການສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນນັກຮຽນປະກອບມີ: ຖົງປຶ້ມ, ປຶ້ມຂຽນ, ບິກ ເເລະ ສໍດຳ.

ພວກເຮົາໄດ້ສະໜັບສະໜູນອຸປະກອນ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນເຊິ່ງປະກອບມີ: ບັນທັດໄມ້ (ຍາວ, ສາມແຈສາກ, ສາມແຈທ່ຽງ ແລະ ມູມ), ລູກຄິດ, ບັດຕົວອັກສອນພາສາລາວ, ບັດໂຕອັກສອນພາສາອັງກິດ, ບັດສະຫຼະ, ບັດໂຕເລກ, ບັດຮູບຊື່ຂອງສັດ, ບັດຮູບຊື່ອາຊີບ, ບັດຮູບຊື່ໝາກໄມ້, ໂພສເຕີ້ແມ່ສະກົດໃນພາສາລາວ, ໂພສເຕີ້ຄຳສັບຮ່າງກາຍ (ລາວ/ອັງກິດ), ໂພສເຕີ້ ບັ້ງສູດ, ໂພສເຕີ້ສະຫຼະໃນພາສາລາວ, ແຜນທີ່ປະເທດລາວ, ແຜນທີ່ໂລກ ເເລະ ໜ່ວຍໂລກຈໍາລອງ. ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງເເມ່ນ ຄູ 38 ທ່ານ ເເລະ ນັກຮຽນທັງໝົດ 609 ຄົນ.

ການສະໜັບສະໜູນການຮຽນການສອນ