ຄວາມເປັນມາ

ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ມີສະມາຊິກ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2006 ໂດຍຂື້ນທະບຽນກັບສະຫະສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດແຫ່ງຊາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຂື້ນທະບຽນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງຈາກກະຊວງພາຍໃນສະບັບເລກທີ 511/ ພນລົງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2012

          ສະມາຄົມ ສພປ ເລີ່ມມາຈາກ ສະມາຊິກ 15 ທ່ານ ທີ່ເປັນພະນັກງານຂອງອົງການຊິດເຊ ແລະ ຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງ ສະມາຄົມໃນ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2006 ຫຼັງຈາກ ອົງການສະມາຊິກຂອງຊິດເຊໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການປະຈໍາຢູ່ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສ້າງໃຫ້ເປັນອົງການທ້ອງຖິນ.

          CIDSE-CLV (Cooperation International pour le Development et la Solidarite ອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສາມັກຄີ) ເປັນແຜນງານການຮ່ວມມືຂອງ 16 ອົງການຢູ່ປະເທດໃນທະວີບ ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາເໜືອມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະແດງ ຄວາມສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນກຳປູເຈຍປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ໄດ້ເລິ້ມເຂົ້າໄປຊ່ວຍປະເທດຫວຽດນາມ ໃນປີ 1997, ເຂົ້າໄປຊ່ວຍປະເທດກຳປູເຈຍ ປີ 1979 ແລະ ປະເທດລາວ ປີ 1988.

          ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການການປະສານງານໂຄງການຊິດເຊກຳປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ (CIDSE-CLV programme) ທີ່ເມືອງມົງຕຣີອານ ປະເທດການາດາ (Montreal, Canada) ໃນປີ 1996 ໄດ້ມີການຕົກລົງເຫັນດີກັບຫ້ອງການພາກພື້ນຂອງແຕ່ລະປະເທດວ່າ: “ ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກປິດຫ້ອງການພາກພື້ນ ແລະ ຢາກໃຫ້ຫ້ອງການພາກພື້ນໃນແຕ່ລະປະເທດກາຍເປັນອົງການທີ່ເອກະລາດບໍ່ຂື້ນກັບ ຜູ້ໃຫ້ທຶນໃດໜື່ງ ແລະ ສາມາດຄຸ້ມຄອງຕົນເອງໄດ້” ແລະ ອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍ່ໄດ້ ເຫັນດີທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງໜ້ອຍຮອດປີ 2002.  ຕໍ່ກັບການຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ພະນັກງານຂອງຫ້ອງການພາກພື້ນທັງ 3 ປະເທດໄດ້ ປະຊຸມ ແລະ ພາກັນກະກຽມເພື່ອສ້າງໃຫ້ຕົນເອງກາຍເປັນອົງການທ້ອງຖີ່ນເພື່ອໃຫ້ ສາມາດສືບຕໍ່ເອົາການຊ່ວຍເຫລືອໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງຕົນ.

          ອົງການຊິດເຊ – ຫວຽດນາມໄດ້ປິດຫ້ອງການພາກພື້ນໃນທ້າຍປີ 2005 ແລະ ໄດ້ສ້າງສູນຂື້ນ 2 ສູນໃນຕົ້ນປີ 2006 ຄື: ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ຊຸມຊົນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ“Centre for Community Socio Economic and Environmental Development” (CSEED) ແລະ ສູນ ເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ “Centre for Sustainable Rural Development” (SRD). ສ່ວນອົງການຊິດເຊ – ກຳປູເຈຍ ໄດ້ປິດຫ້ອງການພາກພື້ນໃນທ້າຍ ປີ 2005 ເຊັ່ນກັນ ແລະ ໄດ້ເກີດມີອົງການທ້ອງຖິ່ນຂື້ນໃນຕົ້ນປີ 2006 ຊື່ວ່າ Development and Partnership in Action (DPA).

         ກອງປະຊຸມກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງອົງການຊິດເຊ-ລາວໃນເດືອນພຶດສະພາ 2005 ໄດ້ຕັດສິນເອົາປີ 2008 ເປັນປີທີ່ຈະປິດອົງການຊິດເຊ-ລາວ. ຕໍ່ກັບການ ຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວພະນັກງານຂອງອົງການທັງຫມົດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອປືກສາຫາລືກັນລາຍຄັ້ງ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນວັນທີ 3-4 ເມສາ 2006, ພະນັກງານ 15 ທ່ານໄດ້ພ້ອມກັນຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມນັບແຕ່ວັນທີ 10 ຕຸລາ 2006.

ວິໄສທັດ

ສະມາຄົມ ສພປ ມີຄວາມປາດຖະໜາປະກອບສ່ວນເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມບັນດາເຜົ່າມີຄວາມຜາສຸກ ບົນພື້ນຖານຄວາມເຄົາລົບເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີໂອກາດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ,ໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງຢືນຍົງ.

ພາລະກິດ

ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມຜາສຸກ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຜູ້ທຸກຍາກ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະ ເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນພິການ

ຄຳຂວັນ

ສາມັກຄີ, ມີສ່ວນຮ່ວມ, ບົນຄວາມໂປ່ງໃສ, ເນັ້ນໃສ່ປະສິດທິຜົນ, ເປີດໂອກາດໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສະມາຄົມ