ສຳເລັດການທົດທອບເຕົາຂອງຜູ້ຜະລິດ 3 ທ່ານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຜນງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

6/21/20231 min read

ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2023, ພວກເຮົາທີມງານເຕົາປະຢັດ ແລະ ວິຊາການ ການທົດສອບຄຸນນະພາບເຕົາປະຢັດ ໄດ້ລົງຕິດຕາມການຜະລິດເຕົາ ພ້ອມທັງນຳເອົາເຕົາປະຢັດຂອງຜູ້ຜະລິດ 3 ທ່ານ: ໂຮງງານທ່ານ ແກ້ວ,ທ່ານ ຫລອດ ແລະ ທ່ານ ເສືອ ເຂົ້າຫ້ອງທົດສອບຢູ່ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.