ສຳເລັດການຜະລິດເຕົາປະຢັດໄດ້ 3,000 ກວ່າໜ່ວຍ

ແຜນງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

7/26/20231 min read

ຜູ້ຜະລິດໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ ການປັ້ນ ແລະ ເຈາະຮັງເຜິ້ງ ຖ້າຫາກດິນມີສ່ວນປະສົມຂອງຫີນນ້ອຍຫຼາຍເກີນໄປ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປັ້ນ ແລະ ເຈາະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ອີກຢ່າງໜື່ງການເຜົາເຕົາເພາະຊ່ວງນີ້ແມ່ນຖືກຍາມຝົນເຮັດໃຫ້ຟືນປຽກ ແລະ ເຜົາເຕົານານສຸກ”. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທີມງານເຮົາແຕ່ລະພື້ນທີ່ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງເຕົາປະຢັດຢ່າງເປັນປະຈຳ. ໃນພື້ນທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ສາມາດຜະລິດເຕົາໄດ້ 1,150 ໜ່ວຍ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງສາມາດຜະລິດເຕົາໄດ້ 2,100 ໜ່ວຍ.