ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການປິ່ນປົວຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຂອງຄົນພິການ 459 ຄົນ ຢູ່ 20 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໂຄງການພັດທະນາຄົນພິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 20 ບ້ານ ໃນເມືອງຈອມເພັດ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ

5/30/20231 min read

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມີນາ - 24 ເມສາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາໄດ້ສຳເລັດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການປິ່ນປົວ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຂອງຄົນພິການ ຢູ່ 20 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ ເມືອງຈອມເພັດ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເຊິ່ງມີຜູ້ທີ່ມີຄວາມເປັນພິການທັງໝົດ 459 ຄົນ (ຍິງ 210 ຄົນ) ໄດ້ຮັບການປະເມີນດ້ານສຸຂະພາບ, ໃນນັ້ນປະກອບມີ: ຜູ້ພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ດ້ານການໄດ້ຍິນ, ດ້ານການປາກເວົ້າ, ດ້ານການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ດ້ານສະຕິປັນຍາ.

ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວນີ້, ເພື່ອວາງແຜນການສົ່ງຕໍ່ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການປິ່ນປົວຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ພ້ອມທັງສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງຄ້ຳຊູ, ເຄື່ອງຊ່ວຍຊູ ເຮັດໃຫ້ຄົນພິການສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ.