ສຳເລັດການເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 483 ຄອບຄົວ ຢູ່ ເມືອງຈອມເພັດ

ໂຄງການພັດທະນາຄົນພິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 20 ບ້ານ ໃນເມືອງຈອມເພັດ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ

6/27/20231 min read

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງ ໂຄງການພັດທະນາຄົນພິການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບກິດຈະກຳທີ່ມີຄວາມແທດເໝາະກັບການດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ. ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາໄດ້ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ປະເມີນພື້ນທີ່ຕົວຈິງຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ລວມທັງໝົດ 499 ຄົນ (ຍິງ 247 ຄົນ), ໃນນັ້ນມີຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການ 340 ຄົນ (ຍິງ 158 ຄົນ) ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກຈໍານວນ 159 ຄົນ (ຍິງ 89 ຄົນ).

ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດສະຫຼຸບຄວາມຕ້ອງການໃນການເຮັດກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ດັ່ງນີ້: ກິດຈະກຳລ້ຽງແບ້ 131 ຄອບຄົວ, ລ້ຽງໝູ 120 ຄອບຄົວ, ລ້ຽງໄກ່ 126 ຄອບຄົວ, ລ້ຽງເປັດ 33 ຄອບຄົວ, ລ້ຽງປາ 3 ຄອບຄົວ, ລ້ຽງກົບ 2 ຄອບຄົວ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ 25 ຄອບຄົວ, ກິດຈະກຳປູກຝັງ 10 ຄອບຄົວ ແລະ ອື່ນໆອີກ ລວມທັງໝົດ 483 ຄອບຄົວ.