ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໃນ 8 ບ້ານ ຢູ່ເມືອງທ່າປາງທອງ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

7/26/20231 min read

ໃນອາທິດທີ 2 ເດືອນກໍລະກົດ 2023, ທີມງານໂຄງການ ຮ່ວມກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳ ທວນຄືນພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກຳມະການ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ 8 ບ້ານ ທີ່ເມືອງທ່າປາງທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ການທວນຄືນພາລະບົດບາດຂອງຄະນະກຳມະກຳໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າ: ຄະນະກຳມະການໃນ 7 ບ້ານ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງພົບບາງບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຄື: ພົບພະຍາດສັດທີ່ເກີດຂື້ນກັບງົວ ແລະ ຄວາຍ, ມີພະຍາດໄຂ້ຍຸງລະບາດໃນຊ່ວງນີ້ ແລະ ຍັງພົບວ່າມີ ພະຍາດຖອກທ້ອງເກີດຂື້ນ ຢູ່ ບ້ານປະດ໋ອງ ແລະ ບ້ານລະວາງໃຫຍ່.