ການປັກດຳນາຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 8 ຄອບຄົວ ຢູ່ ເມືອງອາດສະພອນ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

7/31/20231 min read

ໃນວັນທີ 19-21 ກໍລະກົດ 2023, ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມການປັກດໍານາ ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ເມືອງອາດສະພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍໄດ້ຕິດຕາມຢູ່ເຂດໂນນມີໄຊ 2 ບ້ານ ເຊິ່ງມີ 8 ຄອບຄົວຄື: ບ້ານນານ້ອຍ ມີ 6 ຄອບຄົວ, ສໍາເລັດແລ້ວ 5 ຄອບຄົວ (ອີກ 1 ຄອບຄົວກຳລັງປັກດຳ) ແລະ ບ້ານໂນນມີໄຊ 2 ຄອບຄົວ, ສໍາເລັດແລ້ວ 1 ຄອບຄົວ (ອີກ 1 ຄອບຄົວກຳລັງປັກດຳ).