ແນະນຳເຕັກນິກການລ້ຽງປາ ແລະ ເຮັດອາຫານກ້ອນໃຫ້ປາ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ເມືອງດາກຈຶງ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສະມາຄົມ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ຢູ່ 30 ບ້ານ ໃນເມືອງອາດສະພອນ, ເມືອງທ່າປາງທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ.

8/23/20231 min read

ໃນກາງເດືອນສິງຫາ 2023, ພວກເຮົາໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ມອບລູກກົບ 600 ໂຕ ໃຫ້ 2 ຄອບຄົວຢູ່ບ້ານຕັງໂບຣງ, ມອບລູກປາດຸກ 2,500 ໂຕ ແລະ ອ່າງຜ້າຢາງ ໃຫ້ 5 ຄອບຄົວຢູ່ 2 ບ້ານ (ບ້ານຕັງໂບຣງ ແລະ ບ້ານດາກຢັຣງ), ພ້ອມທັງໄດ້ແນະນຳເຕັກນິກການລ້ຽງ, ການເຮັດອາຫານກ້ອນ ແລະ ການສ້າງໄຮນ້ຳຈາກພືດໃຫ້ກັບເຂົາເຈົ້າ.

ທີມງານບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວ, ນອກຈາກຈະເຮັດເອງໄດ້ແລ້ວ ຍັງຖ່າຍທອດບົດຮຽນໃຫ້ກັບຄອບຄົວອື່ນອີກ.