ຄັດເລືອກຄອບຄົວຜູ້ທີ່ສົນໃຈຮ່ວມກິດຈະກຳກັບໂຄງການ ຢູ່ ເມືອງອາດສະພອນ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສະມາຄົມ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ (ສພປ) ຢູ່ 30 ບ້ານ ໃນເມືອງອາດສະພອນ, ເມືອງທ່າປາງທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ.

9/15/20231 min read

ໃນອາທິດທຳອິດ ເດືອນກັນຍາ 2023, ພວກເຮົາ ຮ່ວມກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງອາດສະພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັດເລືອກຄອບຄົວກຸ່ມສົນໃຈຮ່ວມກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຂອງໂຄງການ ຢູ່ 7 ບ້ານເປົ້າໝາຍ. ໂດຍພວກເຮົາຄັດເລືອກໄດ້ທັງໝົດ 43 ຄອບຄົວ ປະກອບມີ: ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກຮ່ວມກິດຈະກຳ ການລ້ຽງແບ້ 6 ຄອບຄົວ, ຢາກລ້ຽງປາດຸກແບບໜອງດິນ 15 ຄອບຄົວ, ລ້ຽງກົບແບບບໍ່ດິນ 13 ຄອບຄົວ ແລະ ຢາກປູກເຫັດນາງຟ້າ 9 ຄອບຄົວ.