ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

7/18/20231 min read

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-7 ກໍລະກົດ 2023, ພວກເຮົາ ຮ່ວມກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລບະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ 2 ພື້ນທີ່ຄື: ເມືອງອາດສະພອນ ແລະ ເມືອງທ່າງປາງທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຢູ່ ບ້ານຊ້ຽງອ້ວນ, ເມືອງອາດສະພອນ ໄດ້ແນະນໍາການລ້ຽງແບ້ ແລະ ການເອົາໃຈໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາແບ້ ໃຫ້ກັບ 2 ຄອບຄົວ.

ຢູ່ບ້ານໂນນສີວິໄລ, ເມືອງທ່າປາງທອງ ໄດ້ສຳເລັດການນຳພາກຸ່ມເປົ້າໝາຍປັບປຸງນ້ຳໃນໜອງປາ ໃຫ້ 5 ຄອບຄົວ; ແນະນຳການບົວລະບັດຮັກສາເຫັດ ແລະ ການເກັບດອກເຫັດໃຫ້ 1 ຄອບຄົວ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນສາມາດເກັບໄດ້ 10 ກິໂລ; ໄດ້ແນະນຳການປ່ຽນນ້ຳ ແລະ ການສ້າງອາຫານເສີມໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 7 ຄອບຄົວສຳລັບການລ້ຽງປາອ່າງຜ້າຢາງ ແລະ 2 ຄອບຄົວ ສຳລັບການລ້ຽງກົບອ່າງຜ້າຢາງ.