ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ ເພື່ອກະກຽມການຕ້ອນຮັບແຂກ ທີ່ຈະມາຢາມບ້ານເປົ້າໝາຍ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

7/25/20231 min read

ໃນອາທິດທີິ 2 ຂອງເດືອນກໍລະກົດ 2023, ພວກເຮົາໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄອບຄົວກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ເພື່ອຮ່ວມກັນກະກຽມກິດຈະກຳ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕ້ອນຮັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ທີ່ຈະລົງມາຢ້ຽມຢາມໃນໄວໆນີ້. ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ ຢ້ຽມຢາມກິດຈະກຳການລ້ຽງກົບຂອງ 2 ຄອບຄົວ, ການລ້ງງປາໜອງດິນຂອງ 3 ຄອບຄົວ, ການລ້ງງແບ້ 3 ຄອບຄົວ, ການປູກເຫັດ 1 ຄອບຄົວ, ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ນາ 2 ຄອບຄົວ ແລະ ຢ້ຽມຢາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົ້າເຖິງວິດຖ່າຍ 2 ຄອບຄົວ.