ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການຜະລິດອາຫານປາ ໂດຍນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທໍາມະຊາດພາຍໃນບ້ານ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

7/27/20231 min read

ໃນອາທິດທີ 2 ເດືອນກໍລະກົດ 2023, ພວກເຮົາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຈັດຊອກກຸ່ມສົນໃຈກິດຈະກຳລ້ຽງປາ ແລະ ກວດກາພື້ນທີ່ໜອງໂຕຈິງ ຢູ່ ບ້ານຕັງມີ, ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ເຊິ່ງໄດ້ຜູ້ທີ່ສົນໃຈຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ 14 ຄອບຄົວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ນຳພາກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜະລິດອາຫານປາໂດຍການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກທໍາມະຊາດທີ່ຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕິດຕາມກິດຈະກຳການຂະຫຍາຍນາຂອງຄອບຄົວເປົ້າໝາຍຢູ່ ບ້ານຕັງໂບຣງ ເຫັນວ່າ 7 ຄອບຄົວ ສໍາເລັດການປັກດໍາແລ້ວ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ເຫຼືອກຳລັງປັກດໍາ.