ສຳເລັດການທົດສອບຄຸນນະພາບເຕົາປະຢັດ ເປັນເວລາ 3 ມື້ ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ

ແຜນງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

7/21/20231 min read

ໃນທຸກໆ 3 ເດືອນ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຊຸ່ມເອົາເຕົາຕົວຢ່າງຂອງແຕ່ລະຜູ້ຜະລິດ ເພື່ອທົດສອບ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະສິດທິພາບຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12-14 ກໍລະກົດ 2023, ຢູ່ພື້ນທີ່ຈຳປາສັກ ຮ່ວມກັບ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ທົດສອບເຕົາ ເປັນເວລາ 3 ມື້ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ ເຫັນວ່າເຕົາທຸກທີ່ນຳມາເຂົ້າທົດສອບແມ່ນມີປະສິດທິພາບໃນເກນມາດຖານ. ເຊິ່ງປະກອບມີເຕົາ ປະຢັດຖ່ານ 9 ໜ່ວຍ, ເຕົາປະຢັດຟືນນ້ອຍ 3 ໜ່ວຍ ແລະ ເຕົາປະຢັດຟືນໃຫຍ່ 2 ໜ່ວຍ, ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸ່ງທໍ່ດູດຄວັນຢູ່ຫ້ອງທົດສອບອີກດ້ວຍ.