ຕິດຕາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບກິດຈະກຳປູກເຂົ້າອິນຊີ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

7/17/20231 min read

ໃນອາທິດທຳອິດຂອງ ເດືອນກໍລະກົດ 2023, ພວກເຮົາໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ຕິດຕາມການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ນາ ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 11 ຄອບຄົວ ຢູ່ ບ້ານດາກເລ, ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ.

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຢູ່ເມືອງອາດສະພອນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບການເຮັດປຸ໋ຍນໍ້າຈຸລິນຊີຈາກໜໍ່ກ້ວຍ ແລະ ຕິດຕາມການເຮັດນາຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 3 ຄອບຄົວ ຢູ່ ບ້ານຊຽງອ້ວນ. (ມີ 2 ຄອບຄົວທີ່ສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ອີກ 1 ຄອບຄົວແມ່ນກຳລັງດຳນາ ເພາະວ່າຜ່ານມາຝົນບໍ່ຕົກ ນາບໍ່ມີນ້ຳ ບໍ່ສາມາດເຮັດນາໄດ້).