ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

6/30/20231 min read

ໃນອາທິດທີ 2 ເດືອນມິຖຸນາ 2023, ພວກເຮົາໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມເປົ້າມາຍຫຼາຍຢ່າງຄື: ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ນຳພາເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ເພື່ອການບຳລຸງ ແລະ ບົດລະບັດຮັກສາເຂົ້ານາ ຢູ່ 3 ບ້ານ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 45 ຄົນ (ຍິງ 13 ຄົນ); ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຢ້ຽມຢາມກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ລ້ຽງແບ້ ໃນ 3 ບ້ານ: ມີແບ້ເກີດໃໝ່ 9 ໂຕ (ແບ້ແມ່ 8 ໂຕ).

ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຕິດຕາມການສ້າງວິດຖ່າຍຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 5 ຄອບຄົວ ແລະ ສາມາດລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີວິດຖ່າຍ ຢູ່ບ້ານຕັງໂບຣງ ໄດ້ 13 ຄອບຄົວ.