ຫຼາຍກິດຈະກຳມີຄວາມຄືບໜ້າ ຢູ່ ເມືອງອາດສະພອນ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

7/5/20231 min read

ໃນອາທິດທີ 4 ເດືອນມິຖຸນາ 2023, ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ ເມືອງອາດສະພອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ເຊິ່ງເຫັນວ່າ: ປັດຈຸບັນການລ້ຽງປາ ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 7 ຄອບຄົວ ຢູ່ ບ້ານຊົບເຊ ປາເລີ່ມໃຫ່ຍ ແລະ ບໍ່ຕາຍແລ້ວ; ໄດ້ແນະນຳເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້ ແລະ ລະບຽບກອງທຶນບ້ານໃຫ້ 4 ຄອບຄົວ ໃນ 2 ບ້ານຄື: (ບ້ານນານ້ອຍ ແລະ ບ້ານກາງທ່າ). ສຳລັບການສ້າງວິດຖ່າຍປັດຈຸບັນຢູ່ ບ້ານຄຳແກ້ວ ສຳເລັດແລ້ວ 6 ຄອບຄົວ, ບ້ານໂນນມີໄຊ ສຳເລັດແລ້ວ 7 ຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານນານ້ອຍ ສຳເລັດ 14 ຄອບຄົວ.