ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳຂອງຄອບຄົວເປົ້າໝາຍ ຢູ່ເມືອງທ່າປາງທອງ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

5/19/20231 min read

ອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນພຶດສະພາ 2023, ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຢູ່ເມືອງທ່າປາງທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ເຊິ່ງໄດ້ອະນຸມັດກິດຈະກຳໃໝ່ໃຫ້ແກ່ 11 ຄອບຄົວ ປະກອບມີ: ລ້ຽງກົບ 2 ຄອບຄົວ ແລະ ລ້ຽງປາ 11 ຄອບຄົວ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ນຳພາກຸ່ມເປົ້າໝາຍໝັກເຟືອງ ກະກຽມໃນການປູກເຫັດນາງຟ້າ 3 ຄອບຄົວ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີ 1 ຄອບຄົວ ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດ ແລະ ຂາຍ ເປັນເງີນໄດ້ 1,200,000 ກີບ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການອ້ອມຮົ້ວໜອງປາ ຮ່ວມກັບ 4 ຄອບຄົວ, ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຽມພ້ອມໃນການຊື້ປາມາປ່ອຍໃສ່ໃນໄວໆນີ້.