4 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ເມືອງທ່າປາງທອງ ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງວັກຊີນ, ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ (AHP)

5/18/20231 min read

ອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນພຶດສະພາ 2023, ພວກເຮົາ ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ເມືອງທ່າປາງທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວບໍລິການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະສຶກສາ ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢູ່ 4 ບ້ານ.

ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ທີມຄື: ທີມບໍລິການຄົງທີ່ ແລະ ເຄື່ອນທີ່, ໂດຍລວມແລ້ວຜູ້ມາຮັບບໍລິການທັງໝົດ 126 ຄົນ (ຍິງ 90 ຄົນ). ໃນນັ້ນ, ມີຜູ້ສູງອາຍຸ 26 ຄົນ, ຜູ້ພິການ 7 ຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ 1 ຄົນ.