ມອບອຸປະກອນຄ້ຳຊູໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນ 5 ບ້ານ ທີ່ເມືອງໄຊພູທອງ

ໂຄງການທົດລອງການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນຊຸມຊົນ

5/11/20231 min read

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ເມສາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ພວກເຮົາໂຄງການທົດລອງການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນຊຸມຊົນຢູ່ເມືອງໄຊພູທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຮ່ວມກັບສາຂາສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການໄດ້ລົງວັດແທກລໍ້ເລື່ອນໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 7 ຄົນ ໃນ 3 ບ້ານເປົ້າໝາຍຄື: ບ້ານ ພູມມະເຈດີ, ບ້ານນາໝາກເກືອ ແລະ ບ້ານນາໂມງ. ນອກຈາກນີ້ກໍ່ໄດ້ລົງມອບອຸປະກອນເຄື່ອງຄໍ້າຊູໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ 3 ຄົນ ໃນ 3 ບ້ານຄື: ມອບຂາທຽມ 1 ອັນ ແລະ ຕັ່ງນັ່ງຖ່າຍ 1 ອັນ ຢູ່ ບ້ານນາໂມງ, ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ 1 ອັນ ຢູ່ ບ້ານນານໂດນ ແລະ ມອບໄມ້ຄ້ຳເທົ້າ 1 ອັນຢູ່ ບ້ານຄຳແຮ້ງ.