ມອບອຸປະກອນການຮຽນຮູ້ໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຜູ້ບົກພ່ອງທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ

ໂຄງການທົດລອງການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັ້ນຊຸມຊົນ ເມືອງ ໄຊພູທອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

6/14/20231 min read

ໃນອາທິດສຸດທ້າຍຂອງ ເດືອນພຶດສະພາ 2023, ທີມງານ CBID ໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮຽນຮູ້ (ແທັບເລັດ) ໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຄື: ທ້າວ ບຸນສົງ ຢູ່ ບ້ານນາໝາກເກືອ, ເມືອງໄຊພູທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອໃຫ້ລາວໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ່ມທັກສະການຮຽນຮູ້ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ.