ສົ່ງເສີມ “ການປູກເຫັດ” ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ

6/2/20231 min read

ໃນອາທິດທີ 3 ຂອງເດືອນພຶດສະພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ພວກເຮົາໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອປັບປຸງຊີວິດກາເປັນຢູ່ ແລະ ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ແນະນຳການປູກເຫັດໃຫ້ກັບຄອບຄົວເປົ້າໝາຍ ຢູ່ 2 ບ້ານ ທີ່ ເມືອງທ່າປາງທອງ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນ, ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ນໍາພາເຂົາເຈົ້າຢັດກ້ອນເຫັດ ແລະ ນຶ້ງກ້ອນເຫັດ.

ນອກຈາກນີ້, ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ, ແຂວງເຊກອງ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ມອບລູກປາ ໃຫ້ 17 ຄອບຄົວ ໃນ 3 ບ້ານ ແລະ ນຳພາປູກເຫັດອີກ 1ຄອບຄົວ ຢູ່ ບ້ານ ຕັງໂບຣງ.